Dulliau Astudio Effeithiol

3 Mai 2016

Gan Lora Williams

Gyda’r cyfnod arholiadau wedi cyrraedd, hanfodol ydyw i addasu arferion astudio effeithiol ar gyfer cyflawni a chynnal graddau uchel.

Nid yn unig yw hyn yn bwysig mewn amodau ysgolion a phrifysgolion, ond hefyd nes ymlaen mewn bywyd wrth geisio cyrraedd amcanion penodol a chyflawniadau arwyddocaol.

Yr allwedd i feistroli’r grefft o astudio effeithiol yw astudio craffach nid gwasgu cymaint a gallech i’ch ymennydd.

Dilynwch y 5 arferion astudio profedig ac effeithio canlynol i weld gwelliant!

Sicrhau’r meddylfryd cywir
Mae ymchwilwyr wedi canfod fod eich ymagwedd tuag at rywbeth o bwys bron cymaint â’r hyn a wnewch.

Anelwch i feddwl yn gadarnhaol pan fyddwch yn astudio, gan atgoffa eich hun o’ch sgiliau a’ch galluoedd.

Yn hytrach na chanolbwyntio ar eich methiannau, darganfyddwch ffyrdd o drechu’r rhwystrau gan wneud y fwyaf o’r deunyddiau sydd i’w gynnig i chi.

Drwy feddwl yn gadarnhaol y mae bwrw ymlaen!

Creu cynllun astudio
Cynllun astudio yw amserlen drefnus sy’n amlinellu amserau astudio a nodau dysgu myfyrwyr.

Mae’n ffordd effeithiol i’ch helpu i lywio drwy eich addysg mewn ffordd drefnus a llwyddiannus, yn ogystal â hyrwyddo hunanddisgyblaeth a’ch grym ewyllys.

Bydd rhaid i chi nodi eich nodau dysgu ar gyfer pob sesiwn astudio er mwyn gwneud y gorau o’r cyfnod a drefnwyd a sicrhau dilyniant cyson.

Gwiriwch ei fod yn gynllun rhesymol sy’n cyd-fynd â’ch anghenion a dulliau personol.

Cyfnodau adolygu
Anelwch at astudio am gyfnodau o 45-munud, gyda seibiannau o 15 munud.

Mae cael amcanion hawdd a chyraeddadwy, megis eistedd am gyfnod penodol o amser, yn effeithiol ar gyfer cynyddu cymhelliant.

Ceir cyfyngiad yn y cyfnod y gall un astudio mewn sesiwn, felly gall anwybyddu’r terfynau amser hyn fod yn wrthgynhyrchiol.

Mae sesiynau astudio hir fel arfer yn diweddu’n ddiflas, a phan fydd eich meddwl yn dechrau crwydro, mae’r astudio yn cael ei wastraffu.

Claddwch eich esgusodion a defnyddiwch eich amser yn ddoeth!

Amodau a mannau astudio
Os mai crynodiad yw eich problem, yna mae amgylchoedd cywir yn hanfodol.

Dylai eich desg astudio fod mewn lle tawel, wedi’i leoli oddi wrth unrhyw wrthdyniadau ag y bo modd. Pwysig hefyd yw astudio yn yr un man pob dydd.

Pan fyddwch yn eistedd i lawr wrth fwrdd y gegin, mi rydych yn disgwyl bwyta, felly daw hyn yn ffordd ymarferol o hyfforddi ac addasu eich meddwl.

Cadwch yr ardal o amgylch eich desg yn dwt a thaclus er mwyn dileu gwrthdyniadau astudio.

Cadwch yn iach a chytbwys
Gall diet, ymarfer corff, gorffwys a ffactorau eraill ddylanwadu ar eich gallu i ddysgu a pherfformio, yn ddeallusol ac yn gorfforol.

Nid yw darganfod cydbwysedd mewn gwirionedd yn rhywbeth y gellir ei haddysgu, ond yn hytrach daw gyda phrofiad a drwy fyw.

Serch hynny, gallwch weithio i geisio cadw eich iechyd a’ch corff yn gytbwys, drwy wneud yr hyn yr ydych eisoes yn gwybod. Cofiwch: Mae corff iach yn arwain at feddwl iach!

Cydweithredwch y dulliau uchod i’ch arferion astudio a gall y canlyniadau amrywio o raddau gwell, mwy o wybodaeth, yn ogystal â hunan-barch.

Pob lwc yn eich arholiadau!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma