Disgyblion Ysgol Plasmawr yn ennill gwobr i fynd i Bangladesh

24 Ionawr 2015

Mae Ysgol Gyfun Plasmawr yng Nghaerdydd yn dathlu ar ôl i ddau o’i disgyblion ennill gwobr dyngarol a chael eu dewis i fod yn genhadon ifanc i ymgyrch Anfon Fy Ffrind i’r Ysgol. Mi fyddan nhw’n mynd i Bangladesh i weld drostyn nhw eu hunain sut mae bywyd plant ysgol yn y wlad hono.

Cystadlodd George Watts ac Emily Pemberton am wobr Steve Sinott,yn erbyn disgyblion eraill o bob cwr o’r wlad, gan ennill gyda chyflwyniad yn dangos eu dealltwriaeth o faterion byd eang ym maes addysg, a’u dawn i ddal sylw’r gynulleidfa.

Emily Pemberton rhes flaen canol a George Watts rhes flaen dde.

Emily Pemberton rhes flaen canol a George Watts rhes flaen dde.

Sefydlwyd y Wobr yn 2008, er cof am gyn-Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb Cenedlaethol yr Athrawon, Steve Sinnot, ac mae’n rhan o waith Sefydliad Steve Sinnott, sy’n hyrwyddo nod y Cenhedloedd Unedig i roi cyfle i bob person ifanc fanteisio ar addysg o safon, annog undeb ymhlith athrawon, pobl ifanc a sefydliadau ym mhedwar ban byd i sicrhau Addysg i Bawb. Roedd gyn-ysgrifennydd cyffredinol yr NUT yn frwd dros addysg i bawb ac yn aelod brwd o’r Ymgyrch Ryngwladol dros Addysg. Ariennir y wobr gan yr NUT a’r Ymgyrch, er cof amdano.

Roedd Pennaeth Ysgol Plasmawr, John Hayes, wedi llonni â llwyddiant George ac Emily. “Mae Plasmawr yn rhoi pwyslais mawr ar faterion cydraddoldeb ac mae ennill Gwobr Steve Sinnot yn benllanw blynyddoedd o waith wrth amlygu nifer o faterion gwahanol sy’n ymwneud â chydraddoldeb yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Edrychwn ymlaen at glywed am eu profiad unigryw ar ôl iddynt ddychwelyd o Fangladesh.”

Canmolwyd y disgyblion gan yr Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau, y Cynghorydd Julia Magill:“Llongyfarchiadau i George, Emily ac Ysgol Gyfun Plasmawr. Mae’r wobr fawreddog hon yn dangos pa mor ymrwymedig yw’r ysgol i ddwyn sylw’r disgyblion at bob math o anghydraddoldeb ar bob lefel.

“Rydym yn ymrwymedig yn ein hysgolion i sicrhau y caiff plant addysg ragorol, ac mae Ysgol Gyfun Plasmawr yn enghraifft wych o ysgol yn cyflwyno cwricwlwm yr ysgol gan baratoi’r disgyblion at fod yn ddinasyddion y byd.”

Bydd George ac Emily yn mynd i Fangladesh gyda’r elusen Action Aid, gan gwrdd â phlant sydd mewn addysg yn anghyson, gwleidyddion ac ymgyrchwyr.

Pan fyddan nhw’n dychwelyd, byddan nhw’n dal ati â’r ymgyrch drwy rannu eu canfyddiadau ag athrawon, y cyfryngau ac ASau yn ogystal ag annog mwy o ddisgyblion i ymuno â’r ymgyrch.

Gwnaeth Action Aid hefyd ddewis y ddau ddisgybl fel un o’u 15 disgybl 15 oed eithriadol o’r DU i helpu i lansio eu hymgyrch ACTION 2015, sydd am lobïo arweinwyr y byd i gytuno ar nodau datblygu cynaliadwy cadarn pan fyddan nhw’n cyfarfod yn ddiweddarach eleni.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma