Dathlu Pride Cymru

20 Awst 2014

Gan Mabli Jones, Swyddog Ymchwil a pholisi Stonewall Cymru

Ddydd Sadwrn cynhaliwyd digwyddiad Pride Cymru 2014 yng Nghaerdydd. Digwyddiad blynyddol a drefnwyd gan wirfoddolwyr yw Pride Cymru (a elwir yn flaenorol Mardi Gras Caerdydd) sy’n dathlu bywyd lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol Caerdydd ac yn hyrwyddo goddefgarwch a chydraddoldeb i aelodau pob un o gymunedau amrywiaethol ein dinas. Bu Stonewall Cymru yna trwy’r dydd yn hyrwyddo ein ymgyrchoedd a’n gwaith mewn ysgolion a gweithleoedd ledled Cymru fel yr elusen genedlaethol i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru.

Dechreuodd y diwrnod gyda pharêd mawr trwy ganol y dref. Yn gorymdeithio gyda Stonewall Cymru oedd grŵp mawr yn cynnwys ein gwirfoddolwyr, cefnogwyr lleol, pobl ifanc yn dod i’w digwyddiad ‘balchder’ cyntaf a phobl sy’n cymryd rhan yn y ddigwyddiad pob blwyddyn. Roedd yna awyrgylch hwyliog ar y parêd, gyda cherddoriaeth, dawnswyr ac acrobatiaid a phobl wedi gwisgo mewn amryw o wisgoedd lliwgar a diddorol. Llenwyd strydoedd canol y dref gyda phobl yn gwylio’r parêd (ac ambell i berson dryslyd oedd wedi gobeithio cael trip cyflym i Next). Dyma oedd fy nhro cyntaf i ar y parêd, a meddyliais pa mor bwysig oedd gallu cerdded mewn torf fawr trwy ganol strydoedd ein prifddinas yn siantio yn ein lleisiau uchaf: ‘Mae rhai pobl yn hoyw, deliwch â’r peth!’ a ‘2, 4, 6, 8! Love does not discriminate!’

Y parêd

Y parêd

Yn dilyn y parêd, heidiodd pawb i gaeau Parc Bute ar gyfer yr ŵyl. Eleni, noddwyd Ardal Teuluoedd y maes gan Stonewall Cymru. Nod yr ardal yw i gynnig man lle gall teuluoedd ymgynnull i ymlacio a mwynhau’r diwrnod gyda amryw o weithgareddau i blant. Yn ymuno â Stonewall Cymru yna oedd stondinwyr o’r Urdd, Barnardo’s Cymru, Comisiynydd Plant Cymru, Cardiff Gate Counselling ac asiantaethau maethu a mabwysiadu Foster Care Associates, Regional Foster Placements a Maethu a Mabwysiadu Cyngor Caerdydd. Thema ein stondin oedd ‘Teuluoedd Gwahanol, Yr Un Cariad’.

Neges yr ymgyrch hon yw bod teulu pawb yn wahanol: os oes gyda chi dwy fam, dau dad, mam a dad, mam sengl neu sut bynnag mae eich teulu chi’n edrych – y peth pwysig yw cariad. Dyma’r neges mae gwaith Stonewall Cymru yn canolbwyntio arni pan rydym yn gweithio gyda ysgolion gynradd trwy ein rhaglen Hyrwyddwyr Ysgolion sy’n cynnig cyngor a hyfforddiant i ysgolion i’w helpu nhw ddathlu gwahaniaeth a thaclo homoffobia.

Lluniau plant o'u teuluoedd

Lluniau plant o’u teuluoedd

Un o’r gweithgareddau ar gael ar stondin Stonewall Cymru oedd darlunio, a chafodd y plant a phobl ifanc dewis a lliwio mewn amryw o luniau o deuluoedd gwahanol. Braf oedd gweld plant yn cymryd amser i ddewis pa lun oedd yn adlewyrchu eu teulu nhw orau, yn trafod eu teuluoedd a theuluoedd eu ffrindiau nhw. Yn wir, sylweddolais bod neges yr ymgyrch yn dod yn naturiol i blant! Roeddem hefyd yn Pride Cymru eleni i hyrwyddo ein ymgyrch Dim Anwybyddu, ymgyrch sy’n gofyn i bobl wneud yr addewid i byth derbyn neu sefyll o’r neilltu pan maent yn gweld bwlio neu gamdriniaeth o unrhyw fath. Cawsom ymateb gwych i’r ymgyrch, a chasglwyd cannoedd o lofnodion i ychwangu i’r miloedd sydd yn barod wedi gwneud yr addewid.

Dros yr haf yma, mae Stonewall Cymru wedi siarad â miloedd o bobl ledled Cymru mewn digwyddiadau a gŵyliau yn cynnwys Eisteddfod yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a Tafwyl, ac roedd Pride yn gaead arbennig i haf gwych. Mae’r digwyddiadau yma’n hynod bwysig i waith Stonewall Cymru, gan eu bod nhw’n rhoi cyfle i ni hysbysebu ein gwaith a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, hyrwyddo ein ymgyrchoedd a chlywed am brofiadau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yng Nghymru – tystiolaeth sydd wedyn yn siapo ein gwaith ni yn y dyfodol.

I mi, hon yw fy haf cyntaf yn gweithio i Stonewall Cymru, ac mae wedi bod yn fraint i gwrdd â chymaint o bobl gwahanol a chlywed eu straeon bersonol (boenus neu hapus) a gweld â fy llygaid fy hun y gwahaniaeth mae gwaith Stonewall Cymru yn gwneud i fywydau pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol dros Gymru gyd. Tan flwyddyn nesa felly!
Mae Stonewall Cymru o hyd yn chwilio am wirfoddolwyr, yn enwedig gwirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg, i helpu ni gyda digwyddiadau megis Pride ac i weithio i’n Gwasanaeth Gwybodaeth. Am fwy o wybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli neu unrhywbeth arall i wneud a’n gwaith, cysylltwch â ni ar 08000 50 20 20 neu drwy e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma