Datgelu Amserlen Adeiladu’r Gyfnewidfa Fysus Newydd

27 Tachwedd 2015

Ar 3 Rhagfyr, caiff Cabinet Cyngor Dinas Caerdydd y wybodaeth ddiweddaraf am hynt Cynllun Adfywio’r Sgwâr Canolog ar ôl cael cadarnhad diweddar y bydd BBC Cymru’n adleoli i’r ardal.

Gyda’r adeilad cyntaf yn cael ei lenwi ar ddechrau’r flwyddyn newydd, mae’r Cyngor a’r datblygwr yn bwrw ymlaen â chynlluniau i greu sgwâr cyhoeddus newydd o flaen yr Orsaf Ganolog a chyfnewidfa fysus newydd yn lle’r hen un.

Caiff y Cabinet ddiweddariad ar y rhaglen adeiladu i’r gyfnewidfa fysus newydd a’r dull o gyflawni cyfleuster cyfoes erbyn Rhagfyr 2017.

Yn ôl y Cyngor caiff cais cynllunio’r gyfnewidfa fysus newydd ei reoli mewn dwy ran; caiff y rhan gyntaf ei chyflwyno ym mis Rhagfyr a fydd yn delio â dymchwel Tŷ Marland a maes parcio’r NCP a chloddio’r safle i baratoi at y gwaith o adeiladu maes parcio tanddaearol.

Ail ran y cais fydd y dyluniad manwl o’r adeilad newydd a gyflwynir yn haf 2016. Nid oes oedi am na ellir dymchwel Tŷ Marland tan fis Ebrill. Mae gennym felly rywfaint o amser i sicrhau bod y darnau yn disgyn i’w lle.

Penderfynwyd ar yr amserlen i godi’r gyfnewidfa newydd gan y dyddiad cyntaf posibl y byddai modd dod â thenantiaethau Tŷ Marland i ben.

Caiff maes parcio NCP a Thŷ Marland eu dymchwel ar yr un pryd rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2016, i darfu cyn lleied â phosibl ar yr ardal, sicrhau iechyd a diogelwch a lleihau costau.

Ar ôl i’r ddau adeilad gael eu dymchwel, bydd cyfnod o 6 mis i gloddio’r sylfeini a gwneud gwaith pentyrru. Yna bydd yr adeilad amlddefnydd cyfan yn cael ei gwblhau ymhen 18-24 mis.

Mae’r Cyngor yn ystyried posibiliadau â’r datblygwr ar y potensial i agor y gyfnewidfa fysus yn Rhagfyr 2017 cyn i’r holl waith ar y lloriau sydd uwch yr orsaf fysus ar y llawr gwaelod gael ei orffen.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma