Cynllyn Cyflymder Ara’ Deg

30 Mawrth 2014

CYNLLUN PEILOT CYFYNGIAD CYFLYMDER 20MYA YN ARDAL CATHAYS A PLASNEWYDD

Mae Cyngor Caerdydd yn cyflwyno cyfyngiad cyflymder 20mya ardal gyfan yn Cathays a Phlasnewydd o 31 Mawrth. Y bwriad yw annog pobl i yrru’n arafach, hybu cerdded a beicio a lleihau’r perygl o wrthdrawiadau mewn ardaloedd preswyl.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaladwyedd, y Cynghorydd: Ramesh Patel “Mae canfyddiadau’r ymgynghoriad cyhoeddus yn dangos bod trigolion Caerdydd o blaid cyfyngiad cyflymder o 20mya yn yr ardal, gyda 65% o’r rhai a holwyd yn dweud y byddai’n well ganddynt fyw mewn stryd lle mae’r cyfyngiad yn 20mya.”

Ychwanegodd y Cynghoydd Patel, “Mae cynlluniau tebyg yng Nghaeredin a Bryste yn dangos bod arafu cyflymder y traffig o fudd i bawb. Mae llai o berygl i gerddwyr, beicwyr yn ogystal â defnyddwyr eraill y ffordd drwy gyflwyno cyfyngiadau 20mya. Dywedodd dros hanner y bobl a ymatebodd i’r arolwg y bydd lleihau’r terfyn cyflymder i 20mya yn eu hannog i feicio neu gerdded yn amlach.”

Yn ôl y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau, rydych chi saith gwaith yn fwy tebygol o gael anaf angheuol mewn gwrthdrawiad â cherbyd sy’n teithio ar 30mya na cherbyd sy’n teithio ar 20mya.

Mae gwaith eisoes wedi dechrau i osod yr arwyddion 20mya a marciau ffordd yn yr ardal. Bydd y cynllun yn cael ei lansio’n swyddogol yn Theatr y Sherman a thu allan ar Senghennydd Road rhwng 12pm – 4pm heddiw.

Daw’r cyfyngiadau cyflymder 20mya i rym fory, sef 31 Mawrth. Mae rhagor o wybodaeth am y project, gan gynnwys map o ardal y cynllun peilot ac adroddiad ar yr ymgynghoriad, ar gael ar www.cadwcaerdyddisymud.co.uk/20mph

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma