Cyngor Teithio ar gyfer gêm Cymru v Lloegr

10 Chwefror 2017

Datganiad gan Cyngor Caerdydd:

Gyda’r holl docynnau yn Stadiwm y Principality wedi eu gwerthu ar gyfer gêm Cymru v Lloegr ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ddydd Sadwrn, bydd yr holl ffyrdd yng Nghanol y Ddinas yn cau yn gyfan gwbl o 15:00 tan 20:00 er mwyn hwyluso’r digwyddiad.

O ystyried nifer y bobl a fydd yn dod i’r stadiwm i wylio’r gêm, cynghorir pawb i gyrraedd Caerdydd ac i fynd i’r stadiwm cyn gynted â phosibl, ac os ydych yn dod â bag, disgwyliwch broses chwilio. Cynghorir cefnogwyr sydd â thocynnau i fynedfeydd 6 a 7 fod system rwystrau newydd ar waith sy’n cael ei dreialu er mwyn gwella llif y dorf y tu mewn i’r lleoliad.

Mae Heddlu De Cymru wedi cyhoeddi’n ddiweddar y bydd mwy o heddlu yn gweithio o amgylch y Stadiwm a’r hybiau trafnidiaeth yn ystod Pencampwriaeth y 6 Gwlad – nad yw’n ymateb i unrhyw fygythiad diogelwch penodol ond sy’n adlewyrchu’r hinsawdd fyd-eang sydd ar hyn o bryd.

Mae’r holl amseroedd cau ffyrdd isod yn amcanion a chyhoeddir yr amseroedd diweddara’n fyw  drwy @cyngorcaerdydd cyn ac wedi’r gêm.

Mae gwybodaeth gan bob un o’r darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus yn y briff hwn.

Mae Trenau Arriva Cymru yn cynghori eu holl gwsmeriaid y bydd y rhwydwaith rheilffyrdd yn hynod brysur. Mae’r cwmni wedi cynghori y dylid cynllunio i deithio dair awr cyn y gic gyntaf ac wedi’r gêm i edrych ar y system giwio fydd ar waith yng Ngorsaf Ganolog Caerdydd – http://bit.ly/2kKachZ – fel eich bod yn gwybod sut i gyrraedd adref. Bydd gwasanaethau cyfyngedig o Orsaf Ganolog Caerdydd wedi 9.30pm.

Bydd y ffyrdd canlynol yng Nghanol y Ddinas ar gau’n gyfan gwbl o 3.00pm tan 8.00pm:

  • Ffordd y Brenin o’r gyffordd â Heol y Gogledd i’r gyffordd â Heol y Dug.
  • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o’r gyffordd â Heol y Gadeirlan at y gyffordd â Heol y Porth.
  • Tudor Street o’r gyffordd â Clare Road at y gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhamon Embankment).
  • Plantagenet Street a Beauchamp Street o’r cyffyrdd â Despenser Place at y cyffyrdd â Tudor Street (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr).
  • Heol Saunders o’r gyffordd â Heol Eglwys Fair
  • Heol y Tollty ar ei hyd
  • Heol Penarth o’r gyffordd â Heol Saunders i’r fynedfa sy’n arwain at gefn Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog.
  • Bydd y ffyrdd canlynol ar gau’n gyfan gwbl: – Heol y Dug, Heol y Castell, Heol Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, Y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.
  • Bydd Gerddi Sophia ar agor ar gyfer parcio yn ystod y dydd a rhoddir llefydd ar sail y cyntaf i’r felin. Rheolir mynediad i’r Ganolfan Ddinesig, gyda mynediad i barcio ar gyfer y gêm, llwytho a mynd i feysydd parcio preifat yn unig. Bydd hyn yn amharu ar Rodfa’r Brenin Edward VII, Rhodfa’r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi’r Orsedd.

Hoffai’r Awdurdodau i chi wybod, os bydd unrhyw bryderon diogelwch mewn perthynas â’r system giwio yng Ngorsaf Drenau Caerdydd Canolog, bydd Stryd Wood, Heol y Porth, Heol y Parc, Stryd Havelock, Heol Eglwys Fair, Heol Penarth, Heol Saunders a Heol y Tollty yn aros ar gau tan i’r materion gael eu datrys.

Allwch chi feicio neu gerdded?

Efallai y bydd y rheiny sy’n byw yn lleol yng Nghaerdydd yn dymuno beicio neu gerdded. Mae ymchwil yn dangos i ni fod 52% o’r teithiau car sy’n cael eu gwneud ym Mhrifddinas Cymru yn llai na 5km o hyd. Mae hwn yn bellter y gellir ei feicio’n gyfforddus mewn 20 munud. Rydym hefyd yn gwybod yr hoffai 28% o drigolion Caerdydd nad ydynt yn beicio i’r gwaith ar hyn o bryd wneud hynny. Pan fo tagfeydd ar y ffyrdd mae hyn yn gwneud beicio yn opsiwn gwell fyth – byddai teithio ar feic yn gynt na’r car yn ystod yr oriau brig.

Trenau

Bydd gorsaf Heol y Frenhines yn cau am 6.15pm a bydd gwasanaethau cyfyngedig o Orsaf Ganolog Caerdydd wedi 9.30pm. Cynghorir yr holl gwsmeriaid i brynu tocyn (tocyn dychwelyd os oes angen hynny) o’r swyddfa/peiriant tocynnau agosaf neu oddi ar ap Trenau Arriva Cymru cyn i chi fynd ar y trên. Bydd Timau Amddiffyn refeniw ar waith yn ystod y digwyddiad hwn. Fel gyda phob digwyddiad mawr yng Nghaerdydd, cynghorir cwsmeriaid i gynllunio ymlaen llaw – https://www.arrivatrainswales.co.uk/events/

Parcio a Theithio’r Digwyddiad – Stadiwm Dinas Caerdydd

Mae Parcio a Theithio’r Digwyddiad ar gyfer Cymru v Lloegr yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Cost – £10 i’w dalu ar y diwrnod mewn arian parod yn unig neu £8 os byddwch yn rhag-archebu trwy – https://www.parkjockey.com/homes/event

Cyrraedd – Gadewch yr M4 wrth gyffordd 33

Parcio ar y Dydd

Bydd parcio ar y dydd ar gael yng  Ngerddi Sophia a’r gost fydd £15 mewn arian parod ar y dydd. Does dim rhag-archebu ar gael.

Mae’r maes parcio yn agor am 8.00am ac yn cau am 12 hanner nos. I gyrraedd Gerddi Sophia gadewch yr M4 wrth gyffordd 32

Mae parcio hefyd ar gael yn y Ganolfan Ddinesig Cost – £15 i’w dalu ar y diwrnod mewn arian parod neu £12 os byddwch yn rhag-archebu – https://www.parkjockey.com/homes/event

Parcio i Fysus

Mae parcio i fysus ar gael yn y Ganolfan Ddinesig a’r gost yw £20 i bob bws, i’w dalu ar y diwrnod. Does dim rhag-archebu ar gael.

Bysus 

Caiff bysus eu dargyfeirio allan o safleoedd bysus canol y ddinas. Caiff bysus wedi eu dadleoli o safleoedd lle mae’r ffyrdd ar gau eu hail-leoli naill ai i Ffordd Churchill ar gyfer y Dwyrain, Heol y Brodyr Llwydion ar gyfer y Gogledd neu Tudor Street ar gyfer y Gorllewin. Ewch i’r gweithredwyr bws amrywiol ar gyfer newidiadau i’w gwasanaethau:

Ar gyfer gwasanaethau Bws Caerdydd, ewch i www.cardiffbus.co.uk

Ar gyfer Gwasanaethau Teithio New Adventure, ewch i https://www.natgroup.co.uk/

Ar gyfer Gwasanaethau Stagecoach, ewch i www.stagecoachbus.com;

Parcio i siopwyr  Dylai siopwyr fanteisio ar y safleoedd Parcio a Theithio dynodedig ym Mhentwyn neu Neuadd y Sir.

Mae meysydd parcio ar gael yng nghanol y ddinas hefyd:

Meysydd Parcio Heol y Gogledd

Canolfan Siopa Dewi Sant

John Lewis

Canolfan Siopa Capitol

NCP – Adam Street, Plas Dumfries a Heol y Brodyr Llwydion

National Express –  Bydd bysus National Express yn defnyddio Gerddi Sophia fel yr arfer.

Tacsis – Bydd safle tacsis Heol Eglwys Fair (y tu allan i House of Fraser) ar gau o 3:30pm ac yn ail-agor wedi 8.30pm.

Ni effeithir ar Safle Tacsis Lôn y Felin a bydd ar agor trwy gydol y dydd a’r nos.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma