Cabinet i Ystyried Dalgylchoedd Ysgolion

18 Mawrth 2016

Bydd Cabinet Cyngor y Ddinas yn trafod canlyniadau’r ymgynghoriadau cyhoeddus diweddar ar gynlluniau i newid nifer o ddalgylchoedd ysgolion y ddinas a’r camau nesaf wrth ystyried adroddiad a gaiff ei gyflwyno yng nghyfarfod dydd Llun nesaf.

Cyflwynwyd y cynigion i helpu’r cyngor i ateb y galw am leoedd ysgol yn fwy effeithiol er mwyn sicrhau system derbyn i ysgolion deg a chydradd.

Bydd y cynigion yn arwain at newid dalgylchoedd ysgolion Saesneg yn ardal Treganna, a dalgylchoedd ysgolion Cymraeg ardal Llandaf, sef Ysgol Pencae, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr.

Os cânt eu cymeradwyo gan y Cabinet, bydd cynigion i ail-alinio;r dalgylchoedd yn mynd rhagddynt.

Bydd Ysgol Pencae yn symud o ddalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr i ddalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf i gydbwyso’r galw am y ddwy ysgol uwchradd Gymraeg.

Mae hyn am fod rhagfynegiadau’n dangos y bydd y galw’n uwch na nifer y lleoedd sydd ar gael ym Mhlasmawr o fis Medi 2017, ond disgwylir y bydd lleoedd gwag yng Nglantaf.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Sarah Merry:

“Rwy’n cydnabod bod canfyddiadau’r ymgynghoriad yn gefnogol o newidiadau i ddalgylchoedd ysgolion Cymraeg ardal Llandaf.

“Bydd hyn yn galluogi’r cyngor i fwrw ymlaen â chynlluniau i baru’r cyflenwad â’r galw am addysg Gymraeg yn yr ardal.”

Yn yr un cyfarfod bydd y Cabinet yn trafod creu safle newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Glan Morfa. Byddai hyn golygu gall yr ysgol ddyblu i fod â 420 lle, gyda 80 lle rhan amser yn y feithrinfa.

Bydd y Cabinet yn cwrdd ddydd Llun 21 Mawrth i drafod yr argymhellion. Mae’r adroddiad llawn ar gael ar-lein o wefan y cyngor.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma