Cymrwch ran yn cloddio hanes Caerdydd

17 Mehefin 2014

Os ydych chi am fod yn rhan o gloddiad mawr Caerdydd, dyma amserlen o’r digwyddiadau:-

Cloddiad Oes Haearn Cloddio Caerau 2

30 Mehefin – 25 Gorffennaf 25  Bydd cloddiad cymunedol mawr ar fryngaer Caerau a hwnnw’n cynnwys trigolion a phlant ysgol lleol yn ogystal ag academyddion ac israddedigion o Brifysgol Caerdydd. Bydd y bobl leol yn cymryd rhan ym mhob agwedd ar y gwaith cloddio, gan gynnwys cloddio uniongyrchol, prosesu canfyddiadau, tynnu lluniau a chynllunio. Bydd y cloddiad ar agor 6 diwrnod yr wythnos (Llun i Sadwrn) a bydd amryw o weithgareddau eraill i gynnwys y gymuned ar y safle ochr yn ochr â’r cloddio, gan gynnwys gwneud potiau Oes Haearn, dylunio logos llwyth, cardiau post i’r Oes Haearn a mwy…

Dyddiadau 30 Mehefin – 25 Gorffennaf

Amserau. Cloddiad ar agor i ymwelwyr rhwng 10am-4pm

Arddangosfa: Cloddio’r Gorffennol / Digging the Past: Lluniau ac Iolo – Delweddau, Gwrthrychau a Phosau o Gaerau a Threlái

Arddangosfa ryngweithiol wedi’i chynllunio a’i chyd-gynhyrchu ar gyfer Treftadaeth CAER gan yr arlunydd Paul Evans a chymunedau Caerau a Threlái. Mae’r arddangosfa yn cynnwys Iolo’r bardd a channoedd o luniau o Gaerau a Threlái, ddoe a heddiw. Edrychwch i weld a allwch chi ddod o hyd i Iolo yn y lluniau – a defnyddiwch bosau wedi’u llunio gan ysgolion lleol i ddyfalu beth sydd ganddo wedi’i guddio yn ei fag. Os ydych yn llwyddo, bag o wobrau posau CAER arbennig fydd eich gwobr!

Lleoliad: Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, 4 milltir i’r gorllewin o Ganol Dinas Caerdydd, ychydig oddi ar yr A4232., CF5 6XB

Dyddiadau 1-2 Gorffennaf

Amserau. Yr arddangosfa ar agor i ymwelwyr rhwng 10am-4pm

Sgriniadau Ffilm Caeraustock

Yn ystod cloddiadau mawr Caerau 2013, aeth gwneuthurwr ffilmiau lleol, di-waith, Viv Thomas, ati i ffilmio pob agwedd ar y cloddiad cymunedol hwn, a bu’n cyfweld â llawer o gyfranogwyr ac ymwelwyr. Mae gan Viv oriau lawer o ffilmiau, a law yn llaw â thîm Prosiect CAER, mae wedi sefydlu cydweithfa gydweithredol sydd wedi cyd-gynhyrchu cyfres o ffilmiau byrion ‘firaol’ cydgysylltiedig gydag amryw o grwpiau cymunedol lleol. Mae’r ffilmiau’n cyflwyno ystod o ddehongliadau creadigol o ffilmiau helaeth Viv o safbwyntiau gwahanol. Enw’r casgliad yw Caeraustock, a bydd y ffilmiau’n cael eu sgrinio ar yr un pryd yn ystod yr Ŵyl i gynulleidfaoedd ar draws tri lleoliad: o fewn bryngaer Caerau, yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan ac yng Nghanolfan Gynadleddau Dewi Sant. Bydd y gwaith cynhyrchu ffilmiau a sgrinio yn cysylltu’r lleoliadau hyn a’u cynulleidfaoedd felly, gan roi enghraifft rymus gyd-gynhyrchu themâu prosiect CAER a gwerthfawrogi treftadaeth gymunedol

Lleoliadau:            Bryngaer Caerau, CF5 5NH

Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, CF5 6XB

Stondin CAER, Canolfan Gynadledda Neuadd Dewi Sant

Dyddiad 2 Gorffennaf

Amser 1-2pm

Stondin Prosiect Cloddio CAER / Digging CAER (Y Ffos Rithwir), Canolfan Gynadledda Dewi Sant

Gyda rhyng-gysylltiad agos â’r Arddangosfa Cloddio’r Gorffennol / Digging the Past a Chloddiadau Caerau / Digging Caerau Excavations, seilir Stondin Prosiect CAER ar egwyddorion cyd-gynhyrchu; wedi’i greu a’i gyflwyno gan gydweithfa o academyddion, gwneuthurwyr ffilm lleol, disgyblion, athrawon, aelodau’r gymuned a’r arlunydd proffesiynol Paul Evans. Mae Stondin CAER yn cynnwys  cloddiad ‘rhithwir’ rhyngweithiol sy’n dod â’r cloddiad bryngaer oddi ar y safle at galon Gŵyl Clymu Cymunedau. Bydd ymwelwyr hefyd yn gallu cyfranogi yn y profiad ymchwil archeolegol ar ‘Ddesg Canfyddiadau CAER’ y Stondin, lle cânt gyfle i weithio ochr yn ochr ag aelodau’r gymuned yn prosesu canfyddiadau archeolegol o’r cloddiad. Bydd bws gwennol at gloddiadau Bryngaer Caerau ac arddangosfa CAER yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan yn teithio bob 40 munud o Ganolfan Gynadledda Neuadd Dewi Sant dros gyfnod Gŵyl Clymu Cymunedau (1-2 Gorffennaf).

Lleoliadau: Stondin CAER, Canolfan Gynadledda Dewi Sant

Dyddiadau 1-2 Gorffennaf

Amserau: 9.30am-5pm

Gŵyl Clymu Cymunedau y Cyngor Ymchwil i’r Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC)

Bydd Gŵyl Clymu Cymunedau yn cynnig cyfle i ymchwilwyr y Brifysgol a’r gymuned a phartneriaid eraill i fyfyrio, rhannu dysgu a thrafod eu hymchwil gyda chyfranogwyr eraill yn rhaglen Clymu Cymunedau AHRC, ac i ymgysylltu ag ymchwilwyr, cymunedau a sefydliadau cymunedol nad ydynt yn ymwneud â’r Rhaglen ar hyn o bryd. Bydd yr Ŵyl yn ysgwyddo rôl uwchgynadleddau ac arddangosfeydd blaenorol fel y prif ddigwyddiad allgymorth cyhoeddus agored ar gyfer y Rhaglen yn 2014, yn ogystal â phrif fforwm mawr ar gyfer rhwydweithio.

Bydd yr Ŵyl dau ddiwrnod, sy’n rhad ac am ddim ac yn agored i’r cyhoedd, yn cynnwys cymysgedd o berfformiadau, stondinau arddangos, sgyrsiau, digwyddiadau cerddorol, basarau, gweithdai, sgriniadau ffilm, gemau, trafodaethau, teithiau cerdded, gweithgareddau digidol, digwyddiadau gwib a llawer mwy.

Bydd y gweithgareddau yn cynnwys:

•             arddangosiadau archeolegol ym mryngaer Oes Haearn Caerau a lleoliad Dewi Sant

•             sgwrs gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke

•             digwyddiad tebyg i’r Antiques Roadshow lle gwahoddir pawb i ddod â’u gwrthrychau ac arteffactau Rhyfel Byd Cyntaf i’w hasesu a’u digideiddio gan arbenigwyr academaidd

•             gorymdaith rhwng cenedlaethau gyda baneri yn dathlu hanes diwydiannol Caerdydd, Merthyr Tudful a mannau eraill yn Ne Cymru

•             Caffis Newyddion Cymunedol gwib mewn dau brif leoliad, yn cael eu cynnal gan newyddiadurwyr cymunedol, lle ceir dadleuon a thrafodaethau

•             digwyddiad cerddorol ‘eich gwaith eich hun’ yn cynnwys myfyrdodau ar y sin cerdd ‘cartref’ gan ei ymarferwyr a pherfformiadau byw

•             cyfleoedd i gymryd rhan mewn dawns, cerddoriaeth, crefftau a llu o weithgareddau eraill

Bydd dau brif leoliad yn cynnal y digwyddiadau hyn a llawer o ddigwyddiadau eraill, ac mae lleoliadau ymylol eraill fel yr Eglwys Norwyaidd, y Pierhead a Chanolfan Gelfyddydau Butetown yn cael eu defnyddio hefyd. Bydd cyfleuster teithio ar gael rhwng y lleoliadau.

Lleoliad: Stondin CAER, Canolfan Gynadledda Dewi Sant

Dyddiadau 1-2 Gorffennaf

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma