Cyfweliad gyda Saleem Kidwai, Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Mwslimaidd Cymru

24 Tachwedd 2015

Bu Huw Onllwyn yn trafod sefyllfa Mwslimiaid yng Nghymru a Chaerdydd efo Saleem Kidwai, Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Mwslimaidd Cymru:

 

Gyda’r pryder ym Mhrydain, ac ar draws Ewrop, yn dilyn ymosodiad ISIS ym Mharis ar 13 Tachwedd, dyma gyfeirio darllenwyr Pobl Caerdydd at gyfweliad a rhoddwyd gan Saleem Kidwai, Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Mwslimaidd Cymru, i Pobl Caerdydd ym mis Medi 2014.

Yn y cyfweliad, mae Saleem yn ateb cwestiynau digon heriol am:

 • yr effaith negyddol ar ganfyddiad rhai pobl o beth yw ystyr Islam a beth yw agweddau Mwslimiaid at y gorllewin ac at fywyd yn gyffredinol
 • beth yw gwir ystyr Islam a Mwslimiaeth, a’r ffocws ar heddwch a gofal
 • effaith Islam a Mwslimiaeth ar fywyd menywod
 • gwraidd ISIS, y Taliban ac al-Qaeda – a’u dadansoddiad diffygiol o ystyr y Qur’an
 • anghysondebau llywodraethau’r gorllewin
 • gwaith Cyngor Mwslimaidd Cymru, i frwydro yn erbyn radicaleiddio pobl ifanc ac i greu perthynas dda gyda chyrff eraill (gan gynnwys cyrff crefyddol) a grwpiau cymunedol yng Nghaerdydd a rhannau eraill o Gymru
 • eu hawydd i ddod â phobl ifanc at ei gilydd, o bob rhan o gymdeithas, er mwyn trafod a deall ei gilydd yn well
 • eu hagwedd tuag at Israel
 • eithafwyr yng Nghaerdydd a’r rheswm tu cefn i benderfyniad rhai pobl ifanc i deithio i Syria
 • ymateb mosgiau Caerdydd i’r rheini sy’n ceisio radicaleiddio bobl ifanc (a diffyg ymateb yr heddlu)
 • bywyd pobl ifanc yng Nghaerdydd sy’n troi at Islam a Mwslimiaeth yn dilyn magwraeth seciwlar
 • y cyfyngiadau posib ar fywydau Mwslimiaid yn dilyn penderfyniadau diweddar gan lywodraeth y DG
 • risgiau defnydd ISIS a’r Taliban o’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn radicaleiddio pobl ifanc – a’r ymateb i hynny
 • awydd Mwslimiaid Cymru i ddod yn fwy gweithgar ym mywyd gwleidyddol y wlad (yn enwedig ymysg rhengoedd Plaid Cymru)
 • llwyddiant Caerdydd, ers amser hir, i gynnal cymuned cymysg a iach o ran cefndir ethnig ei phobl – a’r angen i gadw hyn i fynd
 • y posibilrwydd o ddod â Mwslimiaid a siaradwyr Cymraeg Caerdydd at ei gilydd, gan gynnwys ein pobl ifanc – a’r angen iddynt integreiddio’n well.

Mae’r cyfweliad (Saesneg) i’w glywed yma: http://bit.ly/1OpKRRh

Mae’n awr o hyd – ond yn ddigon diddorol.

Fy ymateb iddo?

Mae’n wych o beth i glywed awydd Saleem Kidwai a’i Gyngor i frwydro yn erbyn radicaleiddio Mwslimiaid ifanc Caerdydd a Cymru – a’i awydd i fagu gwell perthynas rhwng gwahanol carfanau ein cymdeithas yng Nghaerdydd a thu hwnt.

Er hynny, prin iawn yw’r adnoddau sydd gan y WMC.

Dau beth, felly:

 • mae angen mwy o arweiniad – a mwy o gymorth ariannol ac ymarferol – o du Llywodraeth ac awdurdodau lleol Cymru i gefnogi’r math o waith a wneir gan Gyngor Mwslimaidd Cymru. I addysgu pobl ifanc Cymru am hyn oll – ac i ddod â phobl ynghyd
 • mae angen i rhywun (y Fenter Iaith, yr Urdd, capeli, ysgolion Cymraeg y brif-ddinas ayb) fynd ati i greu mwy o sefyllfaoedd lle bydd modd i Mwslimiaid a siaradwyr Cymraeg ifanc Caerdydd ddod i adnabod ei gilydd yn well – ac i fwynhau gwneud amrywiaeth o weithgareddau gyda’i gilydd (gan dderbyn, cyn i unrhyw un gwyno, fod yna Mwslimiaid yng Nghaerdydd sy’n gallu siarad Cymraeg).

سلام

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma