Cyfrinachau Llwyddiant Y Lansdowne

7 Mai 2014

gan Lois Gwenllian

Ble mae ‘na dafarn gymunedol yn Nhreganna meddech chi? Lle i deuluoedd a ffrindiau ymlacio, lle i gyd-weithwyr fwynhau peint ar ôl diwrnod prysur o waith, lle i fynd am ginio sydyn ar y ffordd i ganol Caerdydd ar benwythnos neu le i fynd i brynu bag bach o pic a mics. Wel, mi ddyweda’ i wrthoch chi: Y Lansdowne – tafarn sydd wedi ennill ei phlwyf fel un o hoff dafarndai newydd yr ardal.

Ers ei sefydlu ym mis Tachwedd 2012 dan reolaeth tafarnwraig ifanc, frwdfrydig – Binki – mae wedi mynd o nerth i nerth ac yn prysur ddod yn rhyw fath o ail gartref i drigolion Treganna. Bwriad y perchnogion (Spoon Cardiff Cyf.), sy’n dri pherson o Dreganna, oedd cael lle i bobl yr ardal ddod gyda’u plant a’u ci i fwynhau cwrw da – a dyna’n union mae Binki wedi llwyddo i’w wneud. Pan gwrddais i â’r rheolwraig fe ddywedodd ei bod hi’n amlwg fod galw am le fel hyn yn Nhreganna oherwydd y bwrlwm sydyn a ddaeth yn fuan iawn ar ôl i’r dafarn agor ei drysau. Dydy hi byth yn wag yno fel y mae cynifer o dafarnau eraill ledled Caerdydd a Chymru yn gallu bod. Cewch groeso cynnes yno pob tro, a dyna’r rheswm dros boblogrwydd y lle. photo 3

Peth arall sydd wedi cyfrannu at boblogrwydd The Lansdowne yw’r barbiciw pop-up Hang Fire Smokehouse. Mae’r barbeciw yn preswylio mewn gwahanol dafarndai ac ar hyn o bryd ei breswylfa yw The Lansdowne. Roedd y naill fusnes a’r llall wedi clywed am ei gilydd (cyn The Lansdowne, roedd Hang Fire yn preswylio yn The Canadian yn Sblot) ac oherwydd eu bod nhw’n hoffi steil ei gilydd dyma benderfynu ffurfio partneriaeth, ac mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Pob nos Iau a nos Wener mae pobl yn ciwio i gael tamaid o’r cig sydd wedi bod yn araf goginio am dros 36 awr. Ac ar fy ngwir mae’n flasus iawn.

Nid yn unig eich bod chi’n cael bwyd hyfryd ond mae Binki a’i staff yn awgrymu pa gwrw sy’n gweddu orau i ba fwyd rydych chi’n ei ddewis yn eu ‘beer pairing’! Gwasanaeth neu be’?! Dyna rywbeth arall sy’n denu’r dyrfa yno – mae’r dewis o gwrw gwahanol yno’n wych. Enillodd The Lansdowne wobr Tafarn y Flwyddyn 2014 yr ymgyrch CAMRA sy’n eitha’ peth i dafarn sy’n mynd ers blwyddyn a hanner yn unig .

Felly, sut mae cynnal a chadw diddordeb y gymuned? Dydy grym The Lansdowne ddim i weld yn agos at wanhau, dros y misoedd nesaf mae llu o ddigwyddiadau ar y gweill. Yn sgil llwyddiant un llynedd, bydd ail Ŵyl Gwrw The Lansdowne yn cael ei chynnal ym mis Mehefin. Mae’r ŵyl yn gado cerddoriaeth fyw, bwyd blasus a digon o gwrw da. Bydd 16 cwrw gwahanol i’w flasu yno. Y bwriad yw parhau â chynnig lle braf i’r gymuned ddod at ei gilydd, cefnogi talent leol, darparu bwyd o safon a hyrwyddo cwrw da. Mae ganddyn nhw ddigwyddiadau di-ri. Cadwch lygad ar eu ffrwd Twitter nhw am ddigwyddiadau.

Byddai unrhyw gymuned (a’i chŵn) ar ei hennill o gael tafarn fel The Lansdowne.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma