Cyfarchion i’r Dinesydd

17 Medi 2015

Mae papur bro Caerdydd, papur bro hynaf Cymru, Y Dinesydd, yn dathlu cyhoeddi 400 rifyn. I nodi’r achlysur, mae’r erthygl yma gan Gwilym ac Eirian Dafydd yn ymddangos yn rhifyn mis Medi 2015.

Mae’n siŵr eich bod yn cofio i ni ddathlu’r 40 yn ôl yn Ebrill 2013, ond rhifyn Medi 2015 yw rhifyn 400. Pam? Y drefn yw cyhoeddi 10 rhifyn yn flynyddol, ond, ni lwyddwyd i wneud hynny yn 2000 a 2001. Felly er mai ein papur bro ni yw’r hynaf yng Nghymru, mae o leiaf ddau arall wedi cyrraedd rhifyn 400 o’n blaen – Llafar Bro (cylch ‘Stiniog) ac Yr Wylan (cylch Eifionydd). Tybed a wyddoch am eraill?

Tybed sawl un ohonom sy’n dal i gadw hen gopïau o’r Dinesydd? Cefais gyfle’n ddiweddar i bori drwy nifer o’r hen rifynnau, yn bennaf ers canol y 90au. Roedd y rhifynnau cyntaf mewn du a gwyn ac am ddim!

Dinesydd3Ond daeth tro ar fyd yn rhif 346, Ebrill 2010. Am y tro cyntaf gwelwyd lluniau lliw, a’r geiriau: ‘Pris: 80 ceiniog’.

‘Annwyl ddarllenwyr,’ meddai Gwilym E Roberts, Cadeirydd Pwyllgor y Dinesydd. ‘Mae pennod newydd yn hanes Y Dinesydd y mis hwn gan mai dyma’r tro cyntaf bydd angen i bawb dalu am y fraint o gael y papur hwn … Mae’r papur ar ei newydd wedd, fel y gwelwch, ac rydym ni wedi ceisio cael mwy o amrywiaeth nag o’r blaen …’

O edrych ar rifyn 300 dim ond un paragraff byr iawn oedd ynddo i nodi’r garreg filltir honno. Gan nad yw rhifynnau 100 a 200 o’m blaen ni wn os nodwyd y cerrig milltir hynny.

Am gyfnod yn ystod 90au’r ganrif ddiwethaf cafwyd unigolion yn gyfrifol am wahanol adrannau megis addysg, chwaraeon, yr eglwysi, hysbysebion a newyddion cyffredinol. Bellach y drefn yw pob cyfrannwr yn anfon ei gyfraniad at olygydd y mis.

Yn dilyn y pen-blwydd mawr yn 40, ail-lansiwyd Y Dinesydd unwaith yn rhagor. Bellach caed 20 tudalen – 4 ohonynt mewn lliw. Cafwyd colofnau misol newydd ac amrywiol eu naws a thudalen flaen fwy atyniadol i’r llygaid yn y gobaith o ddenu mwy o ddarllenwyr.

Corddwyd y dyfroedd unwaith gyda ‘Dyddiadur Dyn Dwad’, a bu cryn drafod ar gyfraniadau’r colofnydd ifanc hwn yn ogystal â llawer o ddyfalu ynghylch ei enw. Tawel bellach yw’n darllenwyr ac ychydig sy’n mentro rhoi eu barn mewn llythyr neu erthygl fer.

Ni chafwyd popeth yn gywir bob tro. Er enghraifft, gwelwyd yn rhifyn mis Mehefin un flwyddyn: ‘Bydd angen y deunydd ar gyfer Dinesydd Mehefin erbyn 10 Mai.’ O diar, …!

Wedi cyrraedd y 400 byddwn yn gobeithio y gallai ein papur bro gamu ymlaen yn hyderus at rifyn 500! Ond y gwir yw bod nifer y darllenwyr yn disgyn ac yn heneiddio.

Ac anaml iawn y ceir cyfraniad o blith yr holl Gymry Cymraeg ifanc sy bellach yn ymgartrefu’n flynyddol yng Nghaerdydd. Rhaid i’r papur, hefyd, gystadlu mewn oes ddigidol.

Beth fydd y dyfodol? Un peth sy’n sicr – mae’r dyfodol yn eich dwylo chi, y darllenwyr.

Mae sefyllfa ariannol Y Dinesydd yn fregus, felly mae pob cyfraniad, gan gynnwys tanysgrifiadau, yn werthfawr.

Mae tanysgrifio i’r Dinesydd yn hawdd – cysylltwch â’r Is-Gadeirydd Bryan James am ffurflen gais (ebost db.james@ntlworld.com), neu lawrlwythwch hi o wefan Y Dinesydd.

Dim ond £10 y flwyddyn yw’r gost, neu £15 i dderbyn eich copi drwy’r post.

Mae’n bosib hefyd darllen Y Dinesydd ar-lein.

Diolch i Cen am y cartŵn.

Llongyfarchiadau mawr i’r Dinesydd oddi wrth Pobl Caerdydd.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma