Croeso (nol) i Gaerdydd!

29 Medi 2013

gan Cerith Rhys Jones, Swyddog Myfyrwyr Cymraeg, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Cerith Rhys JonesHelo! Os y’ch chi’n las-fyfyriwr – croeso! Os y’ch chi eisoes yn fyfyriwr, croeso’n ôl! I chi, las-fyfyrwyr, mae’n bleser arbennig imi eich croesawu chi i Brifysgol Caerdydd, a’ch llongyfarch chi ar ennill eich lle yma. Gobeithio ichi fwynhau Pythefnos y Glas yn fawr – dyma’ch cyfle i ymgartrefu yng Nghaerdydd cyn i’r gwaith ddechrau. Mae’n siŵr y gwnewch chi ymgartrefu yma yn fuan iawn, yn gwmws fel y gwnes i ddwy flynedd yn ôl pan imi symud yma am y tro cyntaf. Am y ddwy flynedd diwethaf, ‘dw i wedi ysgrifennu erthygl yn Taf-Od, sef adran Gymraeg papur newydd Undeb y Myfyrwyr, gair rhydd, bob pythefnos am wleidyddiaeth Gymreig felly fe welwch chi fy enw i ar y dudalen honno eto, mae’n siŵr, ond am y tro, rwy’n ysgrifennu tra’n gwisgo het wahanol. Yr het honno yw fy swydd newydd fel Swyddog Myfyrwyr Cymraeg Undeb y Myfyrwyr.

Yn syml iawn, rwy’n gweld bod dwy swyddogaeth i’m rôl: cynrychioli buddiannau holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy’n hanu o Gymru, a chynrychioli buddiannau’r Gymraeg, a’i holl siaradwyr a dysgwyr sy’n fyfyrwyr yma. Fy mwriad yw defnyddio’r flwyddyn hon i weithio gydag Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol fel endid ehangach i sicrhau fod ym Mhrifysgol Caerdydd a’r Undeb ddarpariaeth lawn a chyflawn yn y Gymraeg. Nid y ddarpariaeth docenistaidd y mae’r Cymry Cymraeg wedi arferu ag hi gan nifer o drefniadaethau eraill, ond sefyllfa ble mae modd i unrhyw fyfyriwr sy’n dymuno gwneud, dderbyn unrhyw un o wasanaethau’r Undeb neu’r Brifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg.

‘Dw i ddim yn addo llwyddiant. Fel Cymro Cymraeg, rwy’n gwybod yn iawn mai job o waith o hanner fydd sicrhau’r ddarpariaeth hon, ac ry’n ni i gyd yn gwybod, mae’n siŵr, mor anodd all y frwydr hon fod. Yr unig beth ‘dw i yn addo ichi yw y byddaf yn gwneud fy ngorau. Byddaf yn codi fy llais tros eich hawliau chi – hawliau sydd, am wn i, yn rhai statudol.

Siarad am statud – byddaf yn cyfarfod fis yma â Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg, yn ei swyddfeydd yma yng Nghaerdydd. Byddaf yn ceisio gael gwybod gan y Comisiynydd beth yw dyletswyddau Undebau Myfyrwyr o ran y Gymraeg, fel cyrff sy’n derbyn arian cyhoeddus trwy eu prifysgolion. Rwy’n gobeithio y bydd arweiniad y Comisiynydd yn gefn ac o gymorth imi wrth imi godi pwysau ar yr Undeb – ac ar y Brifysgol – i roi darpariaeth lawn inni.

Mae gen i syniadau a mawr obeithiaf y byddaf yn gallu gwireddu rhai, os nid pob un, ohonynt. Rwy’n meddwl am wasanaeth cyfieithu’r myfyrwyr a allai rhoi profiad gwerthfawr i chi o weithio fel cyfieithwyr dan amodau proffesiynol. Rwy’n meddwl am dynnu’r rhanddeiliaid allweddol oll o ran y Gymraeg yma yn y Brifysgol at ei gilydd i drafod y ddarpariaeth sydd ar gael yma, a sut gellid gwella’r ddarpariaeth honno. Mae Undebau Myfyrwyr eraill yng Nghymru’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg felly rwy’n gobeithio codi digon o bwysau ar ein Hundeb ni i sicrhau ein bod ni hefyd yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn hafal. Wedi’r cyfan, Prifysgol Caerdydd yw prif brifysgol prifddinas Cymru!

Yn ogystal at flaenoriaethu’r Gymraeg, rwyf hefyd yn rhan o’r tîm o 14 o bobl sy’n gyfrifol am redeg yr Undeb. Y swyddogion llawn-amser – y sabbs – sy’n rhedeg y lle o-ddydd-i-ddydd ond mae’r swyddogion rhan-amser, a finnau’n un ohonynt, hefyd yn aelodau o’r Tîm Gweithredol. Fel eich cynrychiolydd chi, rwy’n addo gwneud fy ngorau trosoch chi fel aelod o’r tîm hwnnw. Rwy’n aelod o’r Weinyddiaeth Newid hefyd, sef Cyngor y Myfyrwyr dan enw arall. Rwy’n eich hannog chi i gyflwyno eich syniadau i’r Weinyddiaeth; os oes gennych chi syniad am sut gellid gwella Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, yna rhowch wybod am y syniad hwnnw!

Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at y flwyddyn nesaf. Hon fydd fy mlwyddyn olaf fel myfyriwr is-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a phwy a ŵyr pa beth a wnaf wedi imi raddio, ond mae’n siŵr taw hon fydd y flwyddyn fwyaf cyffrous eto! Mae llawer o waith o’m blaen i, ac o’ch blaenau chi i gyd, nid yn unig o ran ein graddau, ond o ran yr hyn ry’n ni i gyd yn dymuno ei gyflawni o ran y Gymraeg. Rwy’n barod am yr her! Ydych chi?

Unwaith eto, croeso cynnes iawn ichi i Gaerdydd, neu groeso’n ôl os fuoch chi yma yn eisoes.

Cofiwch, cysylltwch â fi ar unrhyw adeg ar Facebook /SwyddogCymraeg, Twitter @SwyddogCymraeg, neu ebostiwch welshofficer@caerdydd.ac.uk.

Ymddangosodd yr erthygl hon yn wreiddiol yn Gair Rhydd

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma