Côr Yr Adar yn y Bore Bach

8 Mai 2014

gan Daniel Jenkins Jones RSPB Cymru. Lluniau gan RSPB Images

Dyma’r amser mwyaf cyffrous ym myd natur yn ôl Daniel Jenkins Jones, Pennaeth Materion Cyhoeddus Cymru gyda’r RSPB.

Mae’n gyfle i fynd mas a dod o hyd i ryfeddodau. Ewch am dro i’r parciau ben bore neu ewch i ganol gwyrddni un o’r nifer o barciau sydd gyda ni yma yng Nghaerdydd yn ystod eich awr ginio. Nawr mae’r Côr i’w glywed, côr yr adar sy’n cystadlu canu ac yn chwilio am gymar.

Mae’r adar bach cynhenid eisioes wedi dechrau canu sawl wythnos yn ôl, sef y Titw Tomos Las â’r Robin Goch â’r aderyn du. Mae’r canu’n digwydd am rhyw ddau fis yn ystod Tymor y Gwanwyn ac mae’r adar mudol newydd lanio yma hefyd ac yn ymuno yn y corws. Ewch mas i fwynhau’r canu!

Y Wennol

Y Wennol

Y Wennol – Meddyliwch am eiliad am y siwrne mae’r wenoliaid bach yma wedi ei gwneud i gyrraedd yma. Mae nhw newydd dreulio’r gaeaf yn Ne Affrica ac yna teithio ar draws y Sahara am rhyw 2 i 3 diwrnod gan hedfan yn ddi-dor. Mae’r wennol yn pwyso yr un pwysau â darn punt, pan afaelwch chi mewn darn punt y tro nesaf,  meddyliwch am y wennol fach yma yn gwneud siwrne mor anhygoel i gyrraedd Cymru a Chaerdydd.

Os hoffech chi fynd am dro ar hyd yr afon i Fae Caerdydd neu i Gaeau Pontcanna fe allwch chi ddod o hyd i’r wenoliaid o amgylch ystablau ceffylau  Pontcanna lle y mae nhw’n nythu neu mewn mannau eraill ar draws y ddinas.

Mae nhw hefyd i’w gweld wrth i chi fynd heibio y Dr Who Experience yn y Bae, yn nythu wrth ddod o hyd i dyllau yn y waliau yn yr adeilad hwnnw.  Os ydach chi awydd teithio ym mhellach i’w gweld beth am fentro i Gyfarthfa yn Merthyr Tudful. Mae nhw i’w gweld yno yn nythu ger yr hen ffowndri. Mae rhain i gyd yn enghreifftiau gwych sydd yn dangos sut mae’r adar yn addasu eu harferion er mwyn esblygu ochr yn ochr â ni.

Telor y Cyrs

Telor y Cyrs

Mae’r wennol yn dod yn ôl i’r un lle bob blwyddyn,  gydag ymennydd maint pysen mae nhw’n gallu gweithio allan eu taith yn berffaith ac yn llawer mwy dibynadwy na sat nav.

Y Teloriaid- Mae’r adar bach yma newydd ddychwelyd o Affrica, a gallwch chi ddod o hyd i rhain yn unrhyw fan lle y mae yna rywfaint o goed. Mae nhw i’w gweld yng Nghamlas Morgannwg ac yn yr Eglwys Newydd yn fferm y Goedwig yn canu ffwl pelt! Mae rhain yn adar bach sydd wedi teithio’n bell unwaith eto ac mae angen pâr o feinociwlars i’w gweld nhw ond fe allwch chi eu clywed nhw ymhobman.

Telor yr Hesg

Telor yr Hesg

Telor yr Hesg a Thelor y Cyrs – Mae rhain mor anodd i’w gweld, os byddwch chi’n lwcus mi wnawn nhw hedfan lan, dyw rhain ddim yn gantorion ffantastig, mae nhw’n gwneud sŵn sydd yn fwy fel staccato, fel peiriant bach sydd wedi sdicio.

Ac yn olaf am y tro, pan fyddwch chi’n y ddinas tro nesaf, edrychwch lan ar Neuadd y Ddinas ger yr Amgueddfa Genedlaethol, falle ddaliwch chi gip ar Hebog Tramor.

Hebog Tramor

Hebog Tramor

Er mae Hebog Tramor yw enw’r aderyn yma dyw e ddim o dramor, mae e’n nythu fan hyn!

Dyma’r aderyn cyflymaf yn y byd, gall blymio ar gyflymder o 200 milltir yr awr i ddal ei ginio. Os ydach chi’n cerdded heibio Stadiwm y Mileniwm cofiwch edrych lan, mae nhw’n aml yn eistedd ar ben un o’r sbeics ar ochr y stadiwm sydd yn ddigon uchel iddyn nhw arolygu popeth islaw heb wastraffu unrhyw egni trwy hedfan. Mae nhw’n paratoi i blymio am eu swper.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma