Cofiwch am yr adar!

6 Ionawr 2014

gan Eirian Dafydd

Gyda gwawrio blwyddyn newydd, mae’r wlad yn wynebu llymder misoedd oer y gaeaf gan adael yr adar yn treulio’r dyddiau byr yn chwilio’n galed am ddigon o fwyd. Bellach mae pantri’r perthi yn wag o ffrwythau’r hydref a’r pryfed yn gaeafgysgu. O Sgandinafia a gwledydd oer y Gogledd, daeth ymfudwyr megis yr adain goch (redwing) a socan yr eira (fieldfare) i gystadlu gyda’n hadar brodorol am yr ychydig fwyd sydd weddill yn y gwyllt.

Trwy gynnig tamaid yn rheolaidd gallwn roi cymorth i’r adar i oroesi’r gaeaf a sicrhau bod ganddynt ddigon o egni ar gyfer y tymor nythu. Mae’r canolfannau garddio yn llawn o fwyd addas a danteithion ond gellir gwneud pryd blasus hefyd o sbarion y gegin. Ond mae angen gofal – nid yw popeth a fwytawn yn addas ar gyfer yr adar!

peli_siwed

Peli siwed yn llawn hadau a grawn

Gan fod siwgr mewn ffrwythau maent yn ffynhonnell bwysig o egni. Gall adar fwyta’r un math o ffrwythau â ni yn o gystal â rhai goraeddfed a rhai wedi’u cleisio.  Bydd yr aderyn du, y fronfraith fach a’r robin hefyd yn mwynhau  ffrwythau sych e.e. cyrens, rhesin (raisins) a syltaniaid.

Yn aml sbarion bara a roddir i adar ond ychydig iawn o faeth sydd ynddo.  Gan ei fod yn garbohydrad mae’n lleddfu’r teimlad o ddiffyg bwyd ond os mae dyma brif elfen y diet gall arwain at ddiffyg maeth a gall aderyn sy’n dibynnu’n ormodol ar fara lwgu. Mae bara wedi’i brosesu hefyd yn cynnwys cemegion a chyffeithyddion (preservatives) sy’n anaddas i adar.  Gwell yw sbarion torth grawn cyflawn neu amlran heb unrhyw gyffeithyddion.

Mae sbarion fel tatw wedi’u coginio a llysiau megis moron , pannas ac ysgewyll yn gallu ychwanegu at amrywiaeth diet yr adar.

Fel bodau dynol mae adar angen dŵr, ond peidiwch ag ychwanegu halen i’w rwystro rhag rhewi -cofiwch ei fod yn wenwynig i adar. Yn hytrach rhowch frigyn bychan yn y dŵr. Wrth i hwn symud bydd yn rhwystro’r dŵr rhag rhewi.

Felly dros y misoedd nesaf peidiwch â thaflu eich holl sbarion bwyd i’r bin. Os yn addas rhowch ef i’r adar. Ond peidiwch â rhoi gormod ar y tro. Cofiwch y bydd unrhyw fwyd a adewir ar ddiwedd y dydd yn denu llygod dros nos!

Prif ddelwedd: cragen coconyt wedi’i llenwi â siwed a grawnfwyd.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma