Clwb Criced Morgannwg – Dileu Dyled ac Ailstrwythuro

19 Mawrth 2015

Datganiad Cyngor Caerdydd

Cytunwyd y bydd Cyngor Dinas Caerdydd yn dileu tua 70 y cant o ddyledion Clwb Criced Morgannwg, ar ôl i gyngor ariannol gan ffynhonnell annibynnol gadarnhau bod perygl mawr y byddai’r clwb yn mynd i’r wal pe na bai modd dod i gytundeb ynghylch ailstrwythuro.

Mae gan y clwb ddyledion o £16 miliwn sy’n deillio o ailddatblygu Stadiwm SWALEC. Y credydwr pennaf yw Allied Irish Bank (AIB), a ddilynir gan y Cyngor ac yna’r Cadeirydd ar y pryd, Paul Russell.

Mae’r tri chredydwr wedi cytuno i ddileu 70 y cant o’r ddyled. Caiff y 30 y cant sy’n weddill ei ailstrwythuro fel bod y balans ar lefel sy’n golygu bod gobaith rhesymol y caiff ei dalu. Gobeithir y bydd dileu’r dyledion yn gwella sefyllfa ariannol y clwb – sy’n hanfodol i’w alluogi i gynnal gemau rhyngwladol yn y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Hinchey, yr Aelod y Cabinet dros Wasanaethau a Pherfformiad Corfforaethol: “Fel gyda llawer o sefydliadau, mae newidiadau i’r economi wedi cael effaith andwyol ar Glwb Criced Morgannwg ond mae’n hollbwysig nad yw’r sefydliad chwaraeon hir sefydledig hwn yn mynd i ddwylo’r gweinyddwyr.

“Mae cyngor ariannol annibynnol wedi dangos petai’r clwb yn cael ei orfodi i fynd i’r wal, y credydwr pennaf, AIB Bank fyddai â’r hawl cyntaf ar unrhyw arian sy’n ddyledus sy’n golygu ei bod yn annhebygol y bydd y Cyngor yn gallu adennill unrhyw beth o gwbl. Mae’r cytundeb yn golygu y caiff yr £1.9m sy’n weddill ei ailstrwythuro gyda golwg ar ei adennill yn y dyfodol.

“Mae AIB a Mr Russell wedi cytuno ar ddileu’r dyledion ac mae cyngor ariannol annibynnol yn datgelu bod tua 70% yn gynnig hael iawn i’r Cyngor a Mr Russell. Mewn sefyllfaoedd o’r fath, byddai gofyn i gredydwyr llai pwysig ddileu’r ddyled gyfan.”
Ychwanegodd y Cynghorydd Hinchey: “Mae Clwb Criced Morgannwg yn rhan hanfodol o hanes chwaraeon yng Nghaerdydd a byddai colli’r clwb adnabyddus hwn yn golled enfawr, a heb ei gemau criced, byddai calendr chwaraeon y ddinas ar ei cholled.
“Mae’r gemau Prawf a’r Gemau Rhyngwladol Undydd wedi helpu i godi proffil y ddinas ledled y byd yn ogystal â sicrhau buddion cadarnhaol o ran yr economi leol, ac ni fyddai hynny wedi bod yn bosibl heb ailddatblygu cyfleusterau’r clwb.”

“Bydd y Cyngor yn parhau i gydweithio’n agos gyda’r credydwyr eraill, y clwb a Llywodraeth Cymru i sicrhau y gellir manteisio i’r eithaf ar y buddion a ddaw yn sgîl criced a’r stadiwm i’r economi leol a chenedlaethol yn y dyfodol.”

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma