Clebran Da .. Sian Lewis

5 Gorffennaf 2014

Sian Lewis yw  Prif Weithredwr Menter Caerdydd, gyda wythnos i fynd cyn Tafwyl ma’  hi wedi bod yn Clebran Da Pobl Caerdydd…   

Wythnos i fynd cyn Tafwyl .. ydy’r wyl eleni yn fwy nac erioed. ?

Dros 150 o ddigwyddiadau gwahanol yn cymryd lle yn ystod y Ffair ac wythnos Tafwyl eleni – mwy nag erioed or blaen. Mae’n bwysig datblygu pob blwyddyn er mwyn cadw diddordeb cwsmeriaid a rhoi cyfle i’r staff sydd yn cydlynu Tafwyl cael arbrofi a’r feysydd gwahanol.

Popeth yn barod ?

Ydy, bron a bod, hyd yn oed fod Swyddog Tafwyl wedi mynd ar gyfnod mamolaeth yn ddiweddar  roedd trefn ar bopeth cyn iddi fynd (diolch Llinos!) a Sara erbyn hyn yn gwneud job da o gadw trefn ar yr holl drefniadau.

Beth wyt ti’n edrych ‘mlaen at fwyaf – 

9pm nos Sadwrn a botel o gwrw Tafwyl yn fy llaw!! Yr unig broblem o drefnu Tafwyl ydy fod ni fel staff methu mwynhau yr Wyl ar lefel gymdeithasol. Serch hynny, dwi’n edrych ymlaen i weld y castell dan ei sang o bobl yn mwynhau mewn awyrgylch Gymreig! Fel merch o’r ddinas, mae’n rhywbeth sbesial iawn i weld Gwyl Gymraeg yn llwyddo a’r gymaint o wahanol lefelau. Mae Tafwyl yn creu impact bositif yn y brifddinas o ran y Gymraeg.

 Pa fath o sialens ydy trefnu wyl fel hon ?

Sialens ariannol mwy na dim. Rydym yn ffodus fod cyn nifer o barterniaid yn awyddus i gydweithio er mwyn sicrhau llwyddiant i’r Wyl ac eleni rydym wedi denu nifer fwyaf o noddwyr nag erioed gan gynnwys Park Plaza, Cardiff Bus a Carlsberg ond mae sicrhau arian cyhoeddus yn mynd yn anoddach bobl blwyddyn.

Chi di dechrau cynllunio ar gyfer 2015 eto ?

Ydyn, nid yn unig o ran denu cyllid ond hefyd o ran datblygu’r Wyl i ddau ddiwrnod yn y Castell – watch this space!

 Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV – prinder lefel ‘O’s!!!!

Disgrifiwch eich swydd mewn un brawddeg. – y swydd ‘ore yn y byd 95% o’r amser

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi? 9pm dyna pryd dwi’n dechrau ymlacio.

Hoff le yng Nghaerdydd ? Caeau Llandaf – atgofion melys o’n arddegau ar nos wener gyda ffrindiau, walkman speakers a poteli o cider i gadw ni’n hapus. Hefyd roedd Caeau Llandaf yn leoliad roeddwn yn mynd iddi yn ddyddiol tra roeddwn yn byw yn Mhontcanna pam roedd y plant yn fach – caeau a parc yng nghanol y ddinas – gwych.

Hoff atgof plentyndod? Chware ar fferm fy ewythr yn Llangybi, Penllyn yn ystod y gwyliau.

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi ddweud wrtho chi erioed?  Ti’n edrych fel Steffi Graff!!

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi.. Fy ngwr neu os rhywun enwog –  Hilary Clinton

Pa air neu frawddeg yda chi’n ei or ddefnyddio? Zac wyt ti wedi gwneud dy waith catref!

Beth yw eich ofn mwyaf? Marw rhy ifanc!

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd? I drin pawb y run fath!

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ryda chi’n fwyaf balch ohono ? On ran fy  nghwaith – Tafwyl a datblygu Menter Caerdydd ers i fi gychwyn.

Hoff arogl? Midnight Poison ac eli haul coconut!

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo ? Gormod i’w rhestri!!

Unrhyw atgof doniol, rhyfeddol neu ysbrydoledig allwch chi ei rannu gyda Pobl Caerdydd?

Doniol –  Sefyll gyda fy mhen yn popio mas a sun roof limo Harrison Ford yn Efrog Newydd tra roedd ar The David Letterman Show ar ol cael fy nghorfodi i wneud gan ei yrrwr!!

 Hoff lyfr/film/ cyfres : dwi’n mwynhau rhaglennu newyddion ac yna i ymlacio –   Dog the Bounty Hunter a Pobol Y Cwm – very high brow!!

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma