Clebran ‘Da … Lowri Cooke

24 Hydref 2014

Yn eich siop lyfrau lleol mae llyfr newydd gan Lowri Haf Cooke,  Pobol y Cwm – Pen-blwydd Hapus 40 (Gwasg Gomer). Dros y flwyddyn a fu, bu’r awdures o Benylan yn ymchwilio i hanes y gyfres, ac yn treulio misoedd yng nghwmni’r criw cynhyrchu a’r actorion yn stiwdios y BBC ym Mhorth Teigr, Bae Caerdydd. Mae’r sgwenwraig, adolygydd a darlledwraig yn cyhoeddi’n gyson ar ei blog, Merch y Ddinas , ac mae hi’n beirniadu bwytai i gylchgrawn Red Handed a phapur bro Y Dinesydd.

Fe gawson ni afael arni hi toc cyn iddi adael am San Francisco, ar gyfer cynhadledd dylunio ac ysgrifennu bwyd.

Beth yw’r swydd fwyaf diddorol ar eich CV?
Fy swydd gyntaf, mae’n debyg, sef gwneud rhaffau yn Amgueddfa Ddiwydiannol a Morwrol Bae Caerdydd yn y Dociau tua 1994/1995 – cyn iddo gau yn 1998, ar achlysur datblygu Cei’r Fôr-forwyn. Ail-agorwyd y ganolfan yn Abertawe yn 2005 ar ffurf Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Ond dwi hefyd wedi mwynhau gweinyddu mewn caffis yng Nghaerdydd – ffordd wych i arsylwi a dysgu bob dim am bobol! A nes i fwynhau pob eiliad o ymchwilio – a chwerthin nes mod i’n brifo –  gyda chriw anhygoel BBC Radio Cymru yn Llandaf.

Disgrifiwch eich swydd mewn un frawddeg.
Awdur a darlledwraig brysur iawn!

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?
Dwi’n hapus i chwarae a gweithio unrhyw awr o’r dydd.

Hoff atgof plentyndod?
Nadolig yn Nanmor, Penylan, Caerdydd.

Beth ydy’r peth gorau mae unrhyw un wedi dweud wrthoch chi erioed?
Diolch am bob dim.

Pwy hoffech chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi?
Fel beirniad bwytai byddai cinio hamddenol yng nghwmni’r gourmands MFK Fisher, Idwal Jones, Nora Ephron, Ruth Reichl, Signe Johansen a Kate Roberts yn ddifyr dros ben.

Pa air neu frawddeg ydych chi’n ei orddefnyddio?
Yo!

Beth yw eich ofn mwyaf?
Canfod neidr yn fyw ac yn iach yn y tŷ bach.

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd.
Byddwch yn garedig â phobol eraill, a chi eich hun.

Ydach chi’n cofio eich breuddwydion, oes un yn aros yn y cof.
Ddim felly, os ydw i’n onest. Dwi’n diflasu’n llwyr wrth glywed breuddwydion pobol eraill, felly wna i ddim ailadrodd yr un freuddwyd fan hyn. Ond mae’n faes diddorol – yr isymwybod yn brysur ar waith yn prosesu holl broblemau’r dydd. Yn amlach na pheidio fe wnewch chi ddatrys unrhyw benbleth ym merw eich breuddwydion.

Beth rydych chi wedi ei gyflawni rydach chi’n fwyaf balch ohono?
Helpu sicrhau marwolaeth gariadus a heddychlon i Mam, a hynny dan amgylchiadau anodd.

Hoff arogl?
Rhosyn Mamgu yng ngardd Nanmor, Penylan – cyfuniad perffaith o fruit pastilles a pharadwys.

Oes yna rywbeth yn eich cythruddo?
Pobol a sefydliadau sy’n difrïo’r iaith Gymraeg.

Hoff blog / ysgrifennwr / trydarwr i’w ddilyn?
Mae ‘na gymaint o bobol… ond pe byddai’n rhaid dewis un, yna ‘r sgwenwraig bwyd Signe Johansen o Norwy – @signejohansen ar Twitter. Nes i gwrdd â hi yng Ngŵyl Nordicana eleni, ac mae gen i girl-crush llwyr arni hi. Awdures, cogyddes a pherson hyfryd, cwbl ysbrydoledig. Galla i hefyd argymell y cyfri athronyddol @brainpickings sy’n cynnig munud i feddwl yng nghanol twrw Twitter.

Unrhyw atgof doniol, rhyfeddol neu ysbrydoledig allwch chi ei rannu gyda Pobl Caerdydd?
Ro’n i newydd ddechrau cwrs dysgu Sbaeneg gyda Menter Caerdydd yn Hydref 2007, pan es i am baned hwyr y nos gyda fy nghyfaill Gruff Meredith ganol wythnos. Ar ôl cael siom wrth weld Milgi ac A Shot in the Dark yn cau am unarddeg, cawsom lwc yng ngwesty’r Park Plaza, lle doedd neb ond ni yn yfed wrth y bar.

Ymhen dim dyma ddyn mewn het yn cerdded mewn gyda’i ffrindiau, ond wnes i ddim sylwi arno o gwbl, tan i Gruff bwyntio allan mai dim ond rhywun enwog fyddai’n gwisgo baseball cap mewn bar gwesty gwag ar nos Fawrth yn ninas Caerdydd. Ro’n i’n hynod amheus o’r ddamcaniaeth hon, ond dyna ni, mae Gruff yn seren yn ei hawl ei hun, ac yn recordio o dan yr enw MC Mabon – tebyg at ei debyg, ynte!

Sylweddolais i’n fuan mai’r canwr Enrique Iglesias oedd nesaf atom, newydd berfformio yn y CIA, a gyda gwerth pythefnos o wersi Sbaeneg dan fy ngwregys, dyma fi’n troi ato i’w gyfarch a’i groesawu i Gaerdydd! Ysgwydodd Enrique fy llaw, a diolchodd â gwên, cyn daeth ei bodyguard Odd-Jobaidd mewn het fowler i’m tywys i ffwrdd. Afraid dweud, roedd Gruff yn llawer mwy cŵl gydag Enrique na fi.

Hoff lyfr / ffilm / cyfres deledu?
Yr eiliad hon? Awst yn Anogia / Groundhog Day / Mad Men

Hoff le yng Nghaerdydd a pham?
Llyn y Rhath. Mae’n atyniad mor hardd i ymweld ag ef ar unrhyw adeg o’r flwyddyn – mae’n cynnig chwa o awyr iach yng nghanol bwrlwm y brifddinas, a lle i enaid gael llonydd. Dwi’n teimlo’r un fath am Oriel y Chwiorydd Davies yn yr Amgueddfa Genedlaethol ym Mharc Cathays.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma