Clebran Da.. Joanna Davies

17 Mai 2015

Mae’r awdures Joanna Davies wedi bod yn trafod ei nofel newydd gyda Pobl Caerdydd. Dyma bumed nofel Joanna, a hwn yw Llyfr y Mis ,Cyngor Llyfrau Cymru. Fe fydd Joanna yn trafod Un Man yng Ngŵyl Tafwyl ar ddydd Sadwrn, 4 Gorffennaf am 4pm.

Un Man yw dy bumed nofel Gymraeg sut bydde ti’n disgrifio’r llyfr yma ?

Mae’n nofel anghyffredin iawn yn y Gymraeg. Rwy’n meddwl mai hon yw’r nofel Gymraeg gyntaf sy’n cyfuno arswyd, gwyddonias a rhamant. Mae’n dilyn stori Erin sydd wedi blino gyda’i bywyd bob dydd di-fflach yng Nghaerdydd yn 2012 nes ei bod hi’n dechrau breuddwydio am Morgan, dyn golygus sy’n byw yng Nghaerdydd yn 1982. Ond er mwyn iddi fedru bod gyda fe am byth mae’n gwneud dewis brawychus ac mae’r freuddwyd yn troi’n hunllef.

Paham bod y genre yma o nofel yn apelio i ti?

Rwy’n ffan mawr o straeon a ffilmiau ‘high concept’ gydag elfennau fel teithio trwy amser ynddynt a’r ochr arswyd hefyd. Straeon sydd â thro yn y cynffon, nad ydynt fel bywyd pob dydd. Roeddwn yn ffan mawr o ‘Tales of the Unexpected’ gan Roald Dahl pan oeddwn yn ifanc. Rwy’n hoffi awdur sy’n gallu codi ofn neu roi sioc i’r darllenydd!

I bwy fydde’r llyfr yma yn apelio?

Rwy’n gobeithio bod y llyfr yn apelio at unrhyw un sy’n hoffi stori anghonfensiynol sy’n ffocysu ar y goruwchnaturiol ac arswyd. Mae yna ramant ynddi ond mae’n mynd yn dywyll iawn ac yn eitha ‘twisted’ yn y diwedd. Felly gobeithio bydd dynion a merched yn ei darllen! Dyw hi ddim yn or-lenyddol chwaith; rwy’n hoffi ysgrifennu llyfrau sy’n hawdd i’w darllen ac sy’n adlonianol. Fy ngobaith yw apelio at y gynulleidfa sy ddim yn darllen llyfrau Cymraeg yn rheolaidd ac sy’n hoffi llyfrau sy’n ychydig o hwyl!

Be sy nesa i ti ?

Rwy’n gweithio ar gyfres o straeon wyddonias (sci-fi) yn y Gymraeg i blant ar hyn o bryd. Rwy’n gobeithio yn y dyfodol ysgrifennu fersiwn Saesneg o ‘Un Man’ hefyd.

Sut fydde ti’n disgrifio’r sîn lyfrau Cymraeg ar hyn o bryd?

Mae yna lawer o awduron Cymraeg yn cynhyrchu amrywiaeth o lyfrau. Ond rwy’n meddwl bod yna le i fwy o lyfrau gwyddonias yn sicr yn y Gymraeg achos mae nhw’n brin iawn o gymharu gyda’r cynnyrch yn Saesneg.

Mae awduron sy’n ysgrifennu’n y Gymraeg yn dibynnu’n fawr ar y Cyngor Llyfrau achos hebddyn nhw’n ein cefnogi ni, byddai hi’n anodd iawn i awduron i weld eu gwaith mewn print. Yn anffodus mae hi’n dal i fod yn anodd iawn i awdur i wneud bywoliaeth llawn amser yn ysgrifennu ym mha bynnag iaith.

Mae llwyddiant awduron fel JK Rowling ac ati fel ennill y Loteri achos mae’n dipyn o dric cael rhywun i hyd yn oed darllen eich gwaith chi yn Saesneg heb sôn am roi cytundeb i chi! Wel, fe cafodd JK Rowling lwyth o lythyron gan gyhoeddwyr yn gwrthod Harry Potter! Yn sicr rwy’n ysgrifennu llyfrau am fy mod wrth fy modd yn gwneud hynny ac nid i ennill llawer o arian neu enwogrwydd (er byddai hynny’n neis!)

Ti’n wreiddiol o Sir Gâr ond erbyn hyn yn byw yng Nghaerdydd, felly pa un sydd orau gen ti?

Wel, dwi ddim ishe digio Pobol Caerdydd! Ond o ran llonyddwch cefn gwlad a llai o sŵn, pobol a sbwriel, mae Sir Gâr yn apelio’n fawr! Y broblem yw nad oes llawer o swyddi yno felly mae’n rhaid bod yn y ddinas. Pe byddwn yn ennill y Loteri, byddwn yn prynu tŷ ger y môr yn Sir Benfro neu yng Ngŵyr. Dwi’n byw yn Cathays ac mae’n drist gweld yr holl sbwriel a’r diffyg gofal yn gyffredinol yr ardal. Mae yna ormodedd o dai rent oedd unwaith yn adeiladau hardd Edwardaidd ond sydd yn nawr yn cael eu gadael i bydru gan landlordiaid di-hidans. O ganlyniad rydym yn gwerthu ein tŷ hyfryd eleni i gael dianc i ardal arall ond Duw a ŵyr i ble!

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV?

Bod gennyf MPhil mewn Comedi Ffilm a Theledu (roedd yn bwnc hwylus iawn!)

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?

Y Nos! Dwi ddim yn berson bore.

Hoff atgof plentyndod?

Cael mynd gyda chriw cân actol fy ysgol, Ysgol Maesyryfa yng Nghefneithin a pherfformio yn y Neuadd Albert yn Llundain ar Ddydd Gŵyl Dewi pan oeddwn yn 13. Roedd hi’n gyffrous cael aros mewn hotel ‘posh’ yn Llundain a rhedeg o gwmpas y coridorau gyda’r nos.

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi ddweud wrtho chi erioed?

Hmmm… Dwi’n dal i aros! Na, well dweud pan wnaeth y gŵr ofyn i fi ei briodi!

Pwy hoffech chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi?

Wel os ydyn ni’n gallu cael rhywun byw neu farw, hoffwn gael cinio gyda Noel Coward. Rwy’n mwynhau darllen hunangofiannau a llythyron hen sêr clyfar a thalentog fel hyn yn hytrach na ffyliaid ‘vacuous’ fel y Kardashians. Rwy’n siwr y byddai e’n gallu rhoi awgrymiadau da i fi am ysgrifennu er y gallai e fod braidd yn finiog! Ar dir y byw –hoffwn i gael cinio gyda George RR Martin, awdur Game of Thrones, er mwyn ei holi am sut mae’r gyfres yn mynd i orffen a gofyn am gyflwyniad i’w asiant!

Pa air neu frawddeg yda chi’n ei or ddefnyddio?

Yn ddiweddar dwi wedi dechrau galw pobol dwi ddim yn adnabod ‘my love’ –e.e. gweinydd mewn siop goffi. Dwi ddim yn siŵr sut mae hyn wedi digwydd. Ydyw e’n ymadrodd ‘Caerdydd-aidd’?

Beth yw eich ofn mwyaf?

Bod y gŵr neu’r gath yn cael damwain ddifrifol.

Beth rydych chi wedi ei gyflawni rydych chi’n fwyaf balch ohono?

Ysgrifennu 7 o lyfrau. Mae’n braf eu gweld ar y silff –bod gennyf ‘rhywbeth i ddangos’ fel byddai mam yn dweud.

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo?

Oes, pobol sy’n camfihafio –taflu sbwriel, gyrru fel ffyliaid, gwneud sŵn/gweiddi ayyb heb eisiau. Dwi’n eitha anoddefgar!

Hoff blog/ysgrifenwr/trydar ti’n ei ddilyn

Rwy’n hoff iawn o flog Tom and Lorenzo –blog Americanaidd. Mae’n nhw’n gwneud dadansoddiadau gwych o’r gyfres ‘Mad Men’ yn cynnwys steil y gyfres, ‘Mad Style’: http://tomandlorenzo.com/tag/mad-men/

O ran Trydar –rwy’n hoffi trydariadau @brainpickings sef dynes o’r enw Maria Popova sy’n rhannu perlau o erthyglau am y celfyddyddau. Er enghraifft, yn ddiweddar trydarodd am lyfr i blant anhysbys wnaeth y dylunydd posteri ffilm gwych, Saul Bass, ei ysgrifennu. Yn y Gymraeg, am hwyl rwy’n hoff o @bolycsCymraeg Mae ganddo ddawn o roi capsiynau doniol am ddiwylliant/personoliaethau Cymreig i hen luniau.

Hoff lyfr/film/ cyfres deledu?

Mae hyn yn anodd achos mae gen i lawer. Hoff lyfr ysgafn –The Kid Stays in the Picture gan Robert Evans. Fe oedd cynhyrchydd Love Story a The Godfather ac mae’n gymeriad ffantastig yn llawn straeon a sgandal am yr hen Hollywood. Hoff lyfr difrifol Saesneg, ‘In Cold Blood’ gan Truman Capote. Hoff lyfr Cymraeg, Miriam gan Jane Edwards. Hoff ffilm, Kind Hearts and Coronets gan Ealing. Hoff gyfres deledu –naill ai Mad Men neu Game of Thrones.

Hoff le yng Nghaerdydd i fynd am dro?

Parc y Rhath.

Hoff le i fynd allan gyda’r nos yng Nghaerdydd?

Rwy’n hoff iawn o fyrgyrs ‘Got Beef!’ a tships tatws melys yn y Mynydd Bychan – mae’n neis cefnogi busnes anibynnol sydd â chynnyrch da. Mae’n well gen i fynd i dŷ ffrind am ddiodydd gyda’r nos dyddiau yma –dwi’n rhy hen nawr i oddef sŵn pobol sydd llawer mwy ifanc a meddw na fi yn y tafarndai/clybiau! Wedes i wrthoch chi mod i’n wrth-gymdeithasol?! Un lle da i fynd os ydych chi eisiau llonydd ar noson allan achos mae’n dawel iawn yno yw’r Waterguard ym Mae Caerdydd. Hen adeilad ‘quirky’ a detholiad da o gwrw.

Hoff le yng Nghaerdydd i gael paned a chacen

Rwy’n hoffi ‘Coffi-a-go-go’ ger Plas y Parc ac mae ‘A Shot in the Dark’ ar Heol y Ddinas yn dda hefyd. Rwy’n ceisio cefnogi’r busnesau annibynnol. Mae gormod o fusnesau a siopau cadwyn yng Nghaerdydd fel y mae. Mae’n bwysig cefnogi beth sy’n gwneud y ddinas yn unigryw.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma