Clebran ‘da… Ioan Kidd

8 Gorffennaf 2014

Yr awdur ( a golygydd mis Y Dinesydd) sy wedi bod yn Clebran Da Pobl Caerdydd wythnos ‘ma.

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV

Fy mod i wedi gweithio fel gwirfoddolwr mewn canolfan i blant y stryd yn Buenos Aires a chanolfan i hen bobl yn yr un ddinas yn 2010 tra’n ceisio dysgu Sbaeneg.

Disgrifiwch eich swydd mewn un brawddeg.

Ers rhyw bum mlynedd, dw i wedi bod yn awdur llawn amser.

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?

Yfed dysglaid o goffi gyda ’ngwraig am 5 o’r gloch bob prynhawn.

Hoff atgof plentyndod?

Chwarae mas gyda’m ffrindiau tan 10 o’r gloch y nos yn yr haf a minnau’n fachgen 9 neu 10 oed ar y pryd. Fydden ni ddim yn ystyried mynd sha thre nes ei bod hi wedi nosi. Roedd hi’n hollol ddiogel yng Nghwmafan y 1960au ac roedd y pentre cyfan yn un maes chwarae mawr.

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi ddweud wrtho chi erioed?

Rwy’n dy garu – ti yw fy ffrind gorau.

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi?

Byddwn i wedi hoffi cwrdd â Nelson Mandela, ond fyddai awr ddim yn ddigon er mwyn ei holi’n iawn. Petai e wedi derbyn fy ngwahoddiad byddwn i wedi bod yn rhy syfrdan i fwyta dim. Mae gyda fi gymaint o barch tuag at y dyn rhyfeddol hwn. Fe oedd cydwybod y byd. Dw i’n cofio’i weld o bell pan ddaeth e i Gaerdydd yn ystod uwch gynhadledd yr UE yn 1998. Roeddwn i a chydweithwraig yn sefyll y tu fas i Neuadd y Ddinas ac roedd pellter rhyngon ni a gweddill y dorf. Yn sydyn, ymddangosodd Mr Mandela a chodi’i law ar y ddau ohonon ni. Mae’r wefr wedi aros gyda fi hyd y dydd heddiw.  

Pa air neu frawddeg yda chi’n ei or ddefnyddio?

Mae’n anodd dewis un ond mae’n debyg ’mod i’n rhy barod i ddefnyddio’r gair “sori” wrth daro’n erbyn neu ochrgamu dieithriaid yn y stryd a difaru’n syth ’mod i wedi gwneud hynny wrth weld eu diffyg ymateb. Bois bach, beth sydd wedi digwydd i ni?

Beth yw eich ofn mwyaf?  Colli fy annibyniaeth

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd? Taw dim ond gweld ein gilydd ydyn ni.

Yda chi’n cofio eich breuddwydion, oes un yn aros yn y cof?

Wna i byth anghofio hunllef ych a fi ges i flynyddoedd yn ôl. Roeddwn i’n cael fy nghwrso gan ddieithryn annymunol trwy ddrysfa o goridorau’n llawn drysau agored. Dyma fi’n rhedeg nerth fy nhraed er mwyn ceisio dianc trwy un o’r drysau ond bob tro, a minnau drwch blewyn o gyrraedd diogelwch yr ochr draw i’r drws, byddai’n cau’n glep yn fy wyneb cyn imi fynd trwyddo. Yn y diwedd, llwyddais i ddianc ond diflannodd y rhyddhad ar amrantiad pan welais i Mam yn sefyll o’m mlaen â chleddyf yn ei llaw yn barod i dorri ’mhen! Byddai Freud wedi cael modd i fyw!

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ryda chi’n fwyaf balch ohono?

Magu dau blentyn sydd bellach yn ddau oedolyn gwych.

Hoff arogl? Coffi.

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo? Difaterwch pobl tuag at y Gymraeg.

Hoff blog/ysgrifennwr/trydar ti’n ei ddilyn. Mae’n well gyda fi’r gymdeithas ar-ddaear na’r gymuned ar-lein.

Unrhyw atgof doniol, rhyfeddol neu ysbrydoledig allwch chi ei rannu gyda Pobl Caerdydd?

Rhedeg mas o betrol ar ben y Pyreneau tua chilomedr ar ôl croesi’r ffin o Ffrainc i Sbaen! Gorfod llyncu balchder a gofyn am gymorth gan griw o filwyr a oedd wedi amgylchynu’r car, gynnau yn eu dwylo, am ein bod ni wedi dod i stop mewn man gwaharddedig o flaen canolfan filwrol. Fe geson ni ragor o betrol ar ôl i un o’r milwyr yrru’r holl ffordd i lawr yr hewl droellog i garej mewn pentre yng ngwaelod y cwm a gyrru’r holl ffordd nôl – siwrnai o ryw ddeugain munud – a rhoi digon yn y tanc er mwyn inni allu bwrw yn ein blaenau. Y fath gywilydd!

Hoff lyfr/film/cyfres deledu? Hoff lyfr: Se questo è un uomo gan Primo Levi (ond bu’n rhaid imi ddarllen y cyfieithiad Saesneg – If this is a Man.) Hoff ffilm: Diarios de Motocicleta neu Cabaret. Hoff gyfres deledu: Borgen.

Hoff le yng Nghaerdydd. a) yr olygfa dros y ddinas, a Môr Hafren yn y pellter, o lethrau Mynydd Caerffili. b) crwydro’r ddinas yn ddiamcan. c) Canolfan Chapter.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma