Clebran Da …. Gwion Thorpe

7 Tachwedd 2014

Bu Pobl Caerdydd yn clebran da Gwion Thorpe , sef y Stiward yng nghyfres S4C Y Llys.

Pam nes di benderfynnu ymgeisio am gymryd rhan yn Y Llys?

Wastod wedi moen gwisgo corset! Yn anffodus dim ond y merched oedd yn gwisgo nhw mae’n debyg felly trywsus tynn a chlogyn ches i. Ond yn cwbl ddifrifol, dwi wastad yn edrych am her newydd a profiadau gwahanol ac nid yw’r cyfle i fyw 500 mlynedd yn ol yn dod i fyny yn aml iawn felly oedd rhaid i fi ymgeisio.

Disgrifia ychydig am dy rôl yn Y Llys ?

Fi oedd Stiward Y Llys.  Fi oedd yn rhedeg y Ty ac roedd pob aelod o staff yn atebol i fi (oni bai am Dawn, Morwyn y Feistress). Cyfrifoldeb fi oedd i wneud yn siwr fod popeth yn rhedeg i amser ac i’r safon cywir, a chosbi os nad oeddent! Roeddwn hefyd yn gyfrifol am yr alcohol â oedd yn faich mawr yn amlwg!!

Pa ymateb ges di o dy deulu a dy blant ?

Dim lot o syndod i fod yn onest. Mae nhw’n gyfarwydd a fi’n gwneud pethau gwahanol ac ychydig allan o’r cyffredin erbyn hyn.  Yn amlwg wrth i’r amser agosau roedd y plant, yn enwedig yr hynaf Gwen (4), ddim moen i fi adael gartref.  Fi’n credu roedd fy ngwraig, Charlotte, eithaf hapus i weld fy ngefn i am tair wythnos!!

Am beth oeddet ti’n edrych ‘mlaen at wneud yn Y Llys

Gwisgo i fyny, yn bendant, ac i cael cynifer o profiadau newydd a gwahanol a phosib.

Oes na rhywbeth oedd neu sydd yn pryderi di am y profiad?

Dim llawer nac oes, ond dwi yn hoffi bod yn boblogaidd felly bydd hi’n galed os mae fy rôl yn mynnu i fi fod yn annymunol neu chas i unrhywun. 

Beth yw’r un peth hoffet cymryd i fewn da ti i’r Llys?

Pecyn (neu ddau) o losin jeli i fodloni’r dant melys. Neu watsh.

Disgrifiwch eich swydd arferol mewn un brawddeg.

Hyrwyddwr hapusrwydd! Cydlynu ymgyrch hyfryd iawn sydd yn annog pobl ledled Cymru i ddod at ei gilydd am un dydd mewn blwyddyn i rhannu sgwrs, ychydig o fwyd a llawer o hwyl a sbri – Y Cinio Mawr (www.yciniomawr.com)

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?

Y nôs.  Llosgi’r olew hanner nos!

Hoff le yng Nghaerdydd?

I gerdded, Thompson Park.  I yfed, The Lansdowne. I fwyta, La Cuina. I joio, Stadiwn y Mileniwm.

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi ddweud wrtho chi erioed?

Fi’n caru ti

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi..

George Costanza

Pa air neu frawddeg yda chi’n ei or ddefnyddio?

Cool!

Beth yw eich ofn mwyaf?

Edifarhau ar fy ngwely marwolaeth

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?

Angen llai o feddwl a mwy gwneud

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo?

Pobl ddiflas / anghwrtais.

Hoff blog/ysgrifenwr/trydar ti’n ei ddilyn

George Monbiot

Unrhyw atgof doniol, rhyfeddol neu ysbrydoledig allwch chi ei rannu gyda Pobl Caerdydd?

Ummmmmm, nac oes (sori!)

Hoff lyfr/film/ cyfres deledu?

Tuesdays with Morrie / Usual Suspects / Sons of Anarchy

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma