Clebran ‘Da … Casia Wiliam

4 Chwefror 2015

Mae Casia Wiliam, Swyddog y Cyfryngau a Chyfathrebu Oxfam Cymru, wedi rhannu rhai o’i chyfrinachau gyda Pobl Caerdydd …

Disgrifiwch eich swydd mewn un frawddeg
Sicrhau sylw i holl weithgarwch ac ymgyrchoedd Oxfam Cymru ac Oxfam yn rhyngwladol o fewn y wasg yng Nghymru.

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV?
Dwi wedi cyfweld Ioan Gruffudd. Dros y ffôn, nid wyneb yn wyneb yn anffodus, ond roedd o dal yn brofiad reit gyffrous! Dyn hawddgar ac agos atat ti.

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?
Dwi’n licio’r amser bach yna ar ôl gwaith, yr oriau rhwng amser te ac amser swper; amser gwrando ar radio, neu mynd i redeg neu orwedd ar y soffa.

Hoff atgof plentyndod?
Dyddiau hir ar draethau Pen Llŷn, efo llwyth o deulu a picnic mawr.

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi dweud wrtho chi erioed?
“Mi ddylsa ti feddwl cyn agor dy hen geg fawr!”
Dyma ddywedodd un athrawes Ysgol Gynradd wrtha i ar ôl i mi fod yn bowld rhywdro, ac er mod i’n gandryll ar y pryd, ac yn sicr bod y ffrae yn un annheg, mae’r cyngor yna wedi aros efo fi ar hyd y blynyddoedd, ac wedi fy ngwneud yn berson mwy pwyllog.

Pwy hoffech chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi.
Mam. Dydan ni byth yn cael digon o amser i siarad!

Pa air neu frawddeg yda chi’n ei or ddefnyddio?
“Iawn, dim problem.” Yn anffodus dwi ddim yn dda iawn am ddweud na.

Beth yw eich ofn mwyaf?
Cael fy ngwasgu yn fflat fel crempog gan un o fysiau mawr Caerdydd wrth feicio ar hyd Newport Road.

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?
Mae’n bwysig bod yn glên. Tydy bywyd ddim wastad yn deg, nac yn gyfiawn, ond mae popeth wastad fymryn yn well os ydych chi yn glên efo pobl eraill.

Yda chi’n cofio eich breuddwydion, oes un yn aros yn y cof? Ydw, dwi’n cael lot o freuddwydion gwallgof, mae gen i ddychymyg byw sydd byth yn cysgu. Un sy’n aros yn y cof yn ddiweddar – fi a fy ffrind Fflur yn cael rhannu llwyfan gyda’r gantores Laura Marling, roedd y tair ohona ni yn canu efo’n gilydd a’r dorf yn sgrechian. Roedd hi’n noson wych!

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ryda chi’n fwyaf balch ohono ?
Ysgrifennu nofel i blant. Roedd o’n andros o lot o waith, a nes i dreulio oriau maith mewn caffis yn trio ei gorffen hi mewn pryd, a nes i lwyddo yn y diwedd! Dyma’r dystiolaeth <http://www.ylolfa.com/cy/dangos.php?&ISBN=9781847717429>

Hoff arogl?
Tarmac gwlyb.

Oes yna rywbeth yn eich cythruddo?
Gwleidyddiaeth. Mae gymaint yn cael ei ddweud a chyn lleied yn cael ei wneud.

Hoff blog/ysgrifennwr/trydar ti’n ei ddilyn
Dwi’n mwynhau blog ‘Merch y ddinas’ Lowri Cooke am fwyd a ffilmiau, a blog George Monbiot am yr amgylchedd. Roedd ganddo flog ym mis Rhagfyr o’r enw ‘Why whale poo matters’. Da de.

Unrhyw atgof doniol, rhyfeddol neu ysbrydoledig allwch chi ei rannu gyda Pobl Caerdydd?
Dyma stori ddoniol i chi. Pan o ni’n llogi car am y tro cyntaf ro’n i reit nyrfys am y peth – roeddwn i’n sicr fod rhywbeth am fynd o’i le.

Felly mi benderfynais fod yn hynod drefnus, yn aros tu allan i’r swyddfa i’r dyn o gwmni Enterprise ddod i fy nôl, yn fy nghôt, a’r holl bapurau perthnasol yn barod yn fy mag.  Dyna pryd welais i fan wen gyda ‘Enterprise’ wedi ‘sgwennu yn fawr arni ochr arall y ffordd. Wel, meddwn i wrth fy hun, mae o wedi cyrraedd yn barod.

Dyma groesi lôn a chodi llaw ar y dyn oedd yn eistedd yn sedd y gyrrwr. Roedd o ar ei ffôn ar y pryd ond mi gododd law yn ôl reit ddel felly dyma fi’n agos y drws ac yn neidio i mewn. Wedyn nes i dynnu fy nghôt, cau fy melt, ac estyn y trwydded gyrru ac ati.

Ar ôl i’r dyn ddod oddi ar ei ffôn dyma fo’n troi ata i a gofyn ‘Can I help you, love’? a nes i ateb gan ddweud, ‘hi, I’m your two o’clock pick up’. Fel medrwch chi ddychmygu mi gafodd y dyn dipyn o laff wrth esbonio i mi mai wedi llogi’r fan oedd o, a doedd o ddim yn gweithio i Enterprise, a doedd o’n bendant ddim wedi trefnu i fy nghodi i am ddau o’r gloch. ‘I can’t wait to tell my mates about this in the pub tonight…’

Hoff lyfr/film/ cyfres deledu?
Mae rhain yn newid o hyd i mi, felly ar hyn o bryd, fy hoff lyfr  ydy Llanw, gan Manon Steffan Ros, fy hoff ffilm ydy True Romance, un o ffilmiau cynnar Tarentino, ac ar hyn o bryd mae cyfres deledu Broadchurch yn llwyddo i neud i mi edrych ymlaen at ddydd Llun!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma