Clebran ‘da……Arfon Haines Davies

24 Mai 2014

Mi fydd y darlledwr Arfon Haines Davies yn cael ei urddo i’r wisg las yn Yr Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni. Yr wythnos hon mi fydd yn darlledu yn Eisteddfod yr Urdd yn y Bala, ac fe gafon ni sgwrs gydag e cyn iddo adael ei gartre yn Nghyncoed a’i bwrw hi am Feirionydd.

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV?

Yr hyn dwi’n eitha prowd ohono yw bod yn Llywydd  Rheilffordd y Gwili— rhyw fath o Fat Controller!

Disgrifiwch eich swydd mewn un brawddeg.

Rhan amser– dwi di rhannol ymddeol ond yn cadw’n brysur rhwng chwarae tenis (lot), helpu celf Cymraeg gyda chwmni Rogers Jones, darlledu tipyn bach a w…. ie chwarae tenis.

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?

Y pnawn- erbyn hynny dwi wedi dihuno a mae’n rhy gynnar i fynd i’r gwely. Odw wi’n eitha da yn y pnawn.

Hoff atgof plentyndod?

Mynd am bicnics gyda fy rhieni i Clarach ger Aberystwyth a gwylio trennau stem yng nghorsaf Aberystwyth.

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi ddweud wrtho chi erioed?

“”Caru ti, Dad!”, gan fy merch Catrin

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi?

Tîm peldroed Everton

Pa air neu frawddeg yda chi’n ei or ddefnyddio?

”Nai wneud e fory!”

Beth yw eich ofn mwyaf?

Colli fy nghôf, neu beth sy’n weddill.

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?

Un dydd ar y tro.

Yda chi’n cofio eich breuddwydion, oes un yn aros yn y côf

Un freuddwyd sy’n eithaf rheolaidd yw honno ble dwi ar fin mynd ar y llwyfan mewn stadiwm enfawr gyda guitar , ac yna pan dwi’n cyrraedd y llwyfan a wynebu’r dorf, dwi methu chwarae o gwbwl. Eitho od achos dwi ddim yn gallu canu’r guitar!

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ryda chi’n fwyaf balch ohono ?

Hedfan hofrennydd ar raglen deledu Y Briodas Fawr

Hoff arogl?

Trên stêm

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo ?

Bod pobl sy’n gweithio’n wirfoddol i elusennau neu achosion da sydd ddim yn cael eu haeddiant, gwirfoddolwyr sy’n cael eu hanwybyddu a sydd ddim yn cael clôd.

Hoff blog/ysgrifenwr/trydar ti’n ei ddilyn

Dwi ddim yn gwneud y pethau yna!

Unrhyw atgof doniol, rhyfeddol neu ysbrydoledig allwch chi ei rannu gyda Pobl Caerdydd?

Gweithio ar y bysus yn y Rhyl am wyth wythnos yn Haf 1966. O’n i  newydd orffen ysgol ac yn cael cyflog am y tro cynta- o’n i’n teimlo bo fi’n dipyn o Jack the Lad, wrth fynd o wersyll Robin Wood i faes Winkups  mewn open decker. Un diwrnod pan oedd hi’n pistyllu’r glaw a’r dwr yn llifo i lawr y staer, nes i adael i deulu fynd heb dalu, ond fe glywodd yr Inspector fi’n dweud hynny wrthpon nhw. Ges i’r sack yn y fan a’r lle– instant dismissal  am fethu casglu 2/6d hanner coron (12c heddiw) oedd yn ddyledus i’r cwmni. A dyna ddiwedd gyrfa disglair a chyfnod bendigedig yn fy mywyd.

Hoff lyfr/film/ cyfres deledu?

Llyfr- William Jones gan T.Rowland Hughes.

Ffilm- The Inn of the Sixth Happines gyda fy hoff actores, Ingrid Bergman. Ar ôl i mi orffen arholiad 11 plus aeth mama a dad a mi am wyliau i eryri i weld bel oedden nhw’n ffilmio ond yn anffodus nes i ddim gweld yr actorion o gwbwll.

Teledu- Wi di hoffi 35 diwrnod a Happy Valley, a House of Cards. Nes i wylio’r un gwreiddiol gyda Ian Richardson ond mae Kevin Spacey yn ffantastic yn y fersiwn yma.

Hoff le yng Nghaerdydd?

Capel Salem, Canton a Chlwb Tennis Caerdydd

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma