Chwilio am dalent ifanc Caerdydd

30 Ionawr 2015

Datganiad Canolfan Mileniwm Cymru

Ewch amdani mae’r dyddiad cau yn agosáu….. .

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn cychwyn ar ymgyrch recriwtio helaeth er mwyn dod o hyd i’r dalent ifanc orau yng Nghymru i berfformio mewn dau brosiect mawr yn 2015 a 2016.

 Mae’n chwilio am gantorion a pherfformwyr ifanc sy’n perthyn i ddau grŵp oedran penodol: plant 9 – 13 oed ar gyfer Corws Only Kids Aloud, a phobl ifanc 14 – 19 oed ar gyfer y cynhyrchiad Cymraeg i Ysgolion o Les Misérables.

Bydd y Cynhyrchiad i Ysgolion o sioe Les Misérables yn rhan o ddathliadau pen-blwydd Canolfan y Mileniwm yn 10 oed.

Dywedodd Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru: “Mae cydweithio yn un o’m prif nodau ar gyfer Canolfan Mileniwm Cymru. Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio ar y ddau brosiect hyn gyda phartneriaid blaenllaw yn y diwydiant yma yng Nghymru. Mae canu a pherfformio yn ddau beth sy’n diffinio Cymru fel cenedl. Fel canolfan genedlaethol y celfyddydau perfformio yng Nghymru, un o’n prif nodau yw meithrin talent y dyfodol er mwyn codi dyheadau.

Cynhyrchiad i Ysgolion o Les Misérables – Cyflwynir drwy ganiatâd caredig Cameron Mackintosh. Mae’n bleser gan Ganolfan Mileniwm Cymru, mewn partneriaeth ag Urdd Gobaith Cymru ac Ysgol Glanaethwy a chyda chefnogaeth Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, gyhoeddi cynhyrchiad Cymraeg i Ysgolion o Les Misérables, wedi ei lwyfannu’n llawn. Lansiwyd ymgyrch genedlaethol heddiw i chwilio am berfformwyr ifanc rhwng 14 a 19 oed i gymryd rhan yn y cynhyrchiad. Caiff y cynhyrchiad ei gyfarwyddo gan Cefin Roberts o Ysgol Glanaethwy a’i dîm profiadol sy’n cynnwys Carys Edwards, Rhian Roberts a John Quirk fel Cyfarwyddwr Cerdd.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi dewis y prosiect yma’n benodol fel rhan o becyn ehangach o gefnogaeth i ddathliadau Dengmlwyddiant y Ganolfan.

Dywedodd Richard Perry o Ganolfan Mileniwm Cymru, “Mae Cameron Mackintosh wedi bod yn un o noddwyr allweddol y Ganolfan o’r cychwyn cyntaf, gan roi cyngor yn ystod y broses o ddatblygu’r adeilad. Mae Cameron wedi agor sawl cynhyrchiad mawr yma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, y mae llawer ohonynt wedi cynnwys perfformwyr o Gymru, gyda rhai ohonynt yn chwarae’r prif rolau. Yn 2010, dewisodd Cameron agor Taith i Ddathlu 25 mlwyddiant Les Misérables yn swyddogol, gyda John Owen Jones o Borth Tywyn yn serennu. Mae gennym gydberthynas gadarn â Cameron a’i dîm ac rwy’n falch iawn ei fod ef a’i gwmni yn cefnogi’r cynhyrchiad unigryw hwn o un o sioeau cerdd mwyaf poblogaidd y byd.”

Dywedodd Yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, “Rydym yn falch o gefnogi’r cynhyrchiad arloesol hwn fel rhan o ymrwymiad cryf y Brifysgol i feithrin talentau creadigol pobl ifanc yng Nghymru. Mae cynnig cyfleoedd o’r fath drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol er mwyn magu hyder proffesiynol yn yr iaith. Mae’r Brifysgol a’i phartneriaid, sydd hefyd yn cynnwys yr Urdd, yn buddsoddi yn y genhedlaeth nesaf o arweinwyr ym maes y celfyddydau creadigol. Rydym yn ddiolchgar i Ganolfan Mileniwm Cymru am y cyfle arbennig hwn ac edrychwn ymlaen at gydweithio.

Dywedodd Cameron Mackintosh, “Mae’n bleser gennyf gefnogi’r cynhyrchiad unigryw hwn i ysgolion o Les Miserables yn Gymraeg fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Canolfan Mileniwm Cymru yn 10 oed. Nid yn unig y mae’r sioe ei hun wedi canfod nifer o sêr ar gyfer y theatr broffesiynol, ers i’r Cynhyrchiad i Ysgolion o Les Miserables gael ei lansio yn 2002 er mwyn dathlu deucanmlwyddiant Victor Hugo, mae llawer o’r myfyrwyr a berfformiodd yn y Cynyrchiadau i Ysgolion wedi graddio ac wedi mynd ymlaen i chwarae prif rannau mewn cynhyrchiadau mawr yn y West End. Mae Cymru yn parhau i gynhyrchu talent wych ac rwy’n siŵr y caiff cenhedlaeth newydd o berfformwyr ei chanfod drwy’r ymgyrch newydd hon.”

 Corws Only Kids Aloud – Yn dilyn llwyddiant ysgubol corau Only Kids Aloud 2012 a 2014, mae Canolfan Mileniwm Cymru ac elusen Only Aloud yn chwilio am berfformwyr ifanc o Gymru i wneud cais am le yng Nghorws Only Kids Aloud nesaf Canolfan Mileniwm Cymru. Anogir plant rhwng 8 a 13 oed* o bob cwr o Gymru i glyweld am gyfle i fod yn rhan o un o gorau ifanc mwyaf blaenllaw Cymru.

 Ychwanegodd Graeme Farrow o Ganolfan Mileniwm Cymru, “Gyda pherfformiadau yn y Mariinsky Theatre yn Rwsia a’r Artscape Theatre yn Cape Town, mae Cowrs Only Kids Aloud wedi cynnig cyfleoedd gwirioneddol unigryw i blant o bob cefndir yng Nghymru. Unwaith eto, mae corws 2015 yn addo cynnig profiadau a all newid bywydau i gantorion ifanc gorau’r wlad, a hoffwn weld plant o bob gallu a chefndir ac o bob rhan o Gymru yn gwneud cais”.

Mae prosesau gwneud cais digidol ar gyfer y ddau brosiect bellach ar waith er mwyn i bobl ifanc sy’n byw yng Nghymru wneud cais.

Cynhyrchiad i Ysgolion o Les Misérables

Ewch i www.wmc.org.uk/LesMis a llenwch y ffurflen gais. Dylid cyflwyno ffeil sain neu fideo hefyd o’r ymgeisydd yn canu rhan o gân. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 3 Chwefror 2015. Cynhelir yr ail rownd o glyweliadau byw yn y Gogledd ar 14 – 15 Chwefror ac yn y De ar 17 – 18 Chwefror 2015. Rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 14 a 19 oed ac yn byw yng Nghymru.

Clyweliadau Corws Only Kids Aloud Canolfan Mileniwm Cymru

Ewch i www.wmc.org.uk/oka a llenwch y ffurflen gais. Dylid hefyd gyflwyno ffeil sain neu fideo o’r ymgeisydd yn canu rhan o gân. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9 Chwefror 2015. Rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 9 a 13 oed (rhaid iddynt fod yn 14 oed neu’n iau ar 31 Awst 2016) ac yn byw yng Nghymru.

Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cysylltu â’r ymgeiswyr llwyddiannus yn gynnar ym mis Chwefror er mwyn rhoi gwybod iddynt am y rownd nesaf o glyweliadau byw.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma