“Mae’n fwy na gêm…” Caerdydd 1 Abertawe 0

4 Tachwedd 2013

Huw Onllwyn Jones sy’n rhoi ei argraffiadau o’r gêm fawr rhwng Caerdydd a’r hen elyn Abertawe nos Sul.

Wrth i mi a fy mab (naw mlwydd oed) gerdded tuag at stadiwm newydd Cardiff City, fe aeth Mercedes Benz digon swancus heibio – yn llawn dynion mewn sgarffiau glas. Ar ffenestr gefn y car, roedd y gyrrwr wedi gosod sticer ac arno fathodyn y clwb, wrth ochr y geiriau “Cardiff – we get everything!”.

A dyna, go debyg, yw un o wreiddiau’r cystadlu brwd iawn sydd rhwng cefnogwyr Caerdydd ac Abertawe.

Cadw ffans mewn 'swigen' -bysus yn cludo ffans Abertawe

Cadw ffans mewn ‘swigen’ -bysus yn cludo ffans Abertawe

Pa un yw’r ddinas orau? Caerdydd – gyda’i chyfoeth? Cartref y Cynulliad ac egin Lywodraeth Cymru. Dinas yn gorlifo efo siopau a bwytau ffasiynol. St David’s 2 a siop John Lewis…?

Neu Abertawe? Dinas Gymreig onest. “An ugly, lovely town … crawling, sprawling … by the side of a long and splendid curving shore”. Dinas ger y môr, y Mwmbwls a’r Gwyr. Ond dinas dlawd o’i chymharu a Chaerdydd.

Rwy’n ofni fod cefnogwyr Caerdydd wrth eu bodd yn atgoffa trigolion Abertawe o’r gagendor sydd, yn eu tyb hwy, rhwng y ddwy ddinas – o ran adnoddau  a safon bywyd:

‘We are your Capital!’…yw un o’r hoff ganeuon a gyfeirir gan gefnogwyr Caerdydd at ein cyfeillion o Abertawe.

Michu ddim ar ei orau

Michu ddim ar ei orau

Ac rwy’n ofni ei bod yn anodd iddynt ymateb i’r ergyd seicolegol honno, heblaw am droi at ambell i hen ffefryn cymharol aneffeithiol, megis “Stand up if you hate Cardiff!’ Ond rhaid cyfaddef bod hiwmor yn eu llafargan ddiweddaraf, “Are you Wrexham in disguise?”

Mae llwyddiant ein timoedd pêl droed yn rhan bwysig, felly, o’r gystadleuaeth rhyngom.

Er bod modd datgan mai ‘braf yw gweld holl dimoedd pêl droed Cymru yn llwyddo’ (gan gydnabod fod hynny’n beth da i’r gêm yng Nghymru – gan ein bod, fel cefnogwyr pêl droed, am weld y gêm yn denu mwy o sylw na rygbi) – nid oes modd gwadu fod dyrchafiad Abertawe i’r Premier League, ymhell cyn i Gaerdydd gyrraedd yno, wedi bod yn ergyd drom – ac yn rheswm i ni, fel teulu o gefnogwyr, i ddioddef iselder ysbryd cymunedol.

Ond dyma ni, o’r diwedd, wedi cyrraedd y brig! Ond, eto fyth, a ydym yn hapus?

Craig Bellamy gyda than yn ei fol

Craig Bellamy gyda than yn ei fol

‘Dwi ddim yn siŵr. Mae wastad rhywbeth yn pryderu cefnogwyr pêl droed. Ein crysau coch newydd stiwpid. Ymddygiad bizzare ein Cadeirydd. Ond yn fwy na dim, ein pryder ynglŷn â’n gallu i aros yn y Premier League. A fyddwn, fel cymaint o glybiau eraill, yn disgyn fel Icarws – i lawr ac i lawr?

“Rwy’n meddwl y byddwch yn aros yn y Premier League am o leiaf dri thymor…’ medd fy nhad yng nghyfraith (o Abertawe, druan ohono fe) ‘…tymor yr hydref, tymor y gaeaf a thymor y gwanwyn!”

Medel yn rheolu canol cae

Medel yn rheolu canol cae

Gwenais yn garedig wrth wrando ar y jôc. Ond meddwl oeddwn am gan gyntaf cefnogwyr Caerdydd ar y noson y cawsom ein dyrchafu:

“We’re coming for you, we’re coming for you, you Jack b*****s, we’re coming for you!”

Mae’n fwy na gêm, felly, ac mae’r pethe ‘ma ar ein meddyliau wrth i ni agosáu at y Stadiwm. Mwy o ganu nag arfer. Mwy o heddlu nag arfer (ond, mae’r dyddiau pan fyddai modd i gefnogwyr y ddau dîm ymladd ei gilydd ar strydoedd y ddinas wedi hen fynd, diolch i’r modd y mae’r awdurdodau yn rheoli trefniadau teithio. Och a gwae, mae popeth mor ‘corporate’ erbyn hyn!).

Mae gennym Tesco meal deals ar gyfer picnic yn ystod y gêm. Prynais fy nhaleb Fosters ar gyfer hanner amser. (Mae’n wir! Mae modd archebu ‘interval drinks’ mewn gem bel droed, erbyn hyn!)

A dyma’r gêm yn dechrau. Yng nghanol yr holl nonsens sydd rhwng Abertawe a’r brifddinas (d’you see what I did there!), mae’r 90 munud nesaf yn mynd a ni’n agosach at brif bwrpas y diwrnod, sef mwynhau gem o bêl droed, gan obeithio gweld chwaraewyr gwych yn ein diddanu – a chipio’r tri phwynt.

Ac, unwaith eto, roedd Caerdydd yn well nag Abertawe. Rhoddwyd trefn ar y byd. Popeth nol yn ei le – a’r iselder ysbryd yn dechrau codi. Sgoriodd Steven Caulker unig gôl y gêm (boi a fu ar fenthyg i’r Swans am gyfnod). Rheolodd Gary Medel ganol y cae. Bu digon o chwarae agored a chynhyrfus, ond gwn heb fwled oedd tîm Abertawe yn y pen draw.

One nil to the capital!

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Rhysial Mwyn yn dweud:

Roeddwn yn siomedig mai ymateb Huw Onllwyn i’w dad yng nghyfraith oedd meddwl am ‘gân’ hynod ymosodol a sarhaus cefnogwyr Caerdydd yn erbyn Abertawe. Rhyngddo ef a’i dad yng nghyfraith yw hyn, debyg iawn, ond gobeithio bod hwnnw’n ddigon rhadlon i anwybyddu’r fath sylw.

Ar y llaw arall gallai ddyfynnu llinellau o eiddo Lewis Glyn Cothi yn ei gerdd i ddymuno iachâd i Dafydd ap Siôn, o’r Llysnewydd, Cil-fai, Abertawe:
“Oer fu hen gynnen gennyf
Iangwyr y dom yng Nghaerdyf.”
[Garw yn fy ngolwg i fu hen gasineb gwehilion cachlyd Caerdydd]

Mae Lewis Glyn Cothi yn annog Dafydd i arwain pobl Abertawe:
“O’r Llysnewydd, Dafydd deg,
Trwy’r Adur gwna fod rhedeg.”
[O’th gartref yn y Llysnewydd draw hyd Radur,
Dafydd wych, gwna i bawb redeg o’th flaen.]

Pan ddaw Caerdydd i’r Liberty, bydd mwy o ysbryd Lewis Glyn Cothi i’w glywed, mae’n siwr.

Cwestiwn i Huw: pam Caerdydd yw tîm mwyaf Seisnig Prydain?

Huw yn dweud:

O diar! ‘Rwyt ti heb ddeall yr erthygl!

Ai Rhysial Mwyn yw dy enw iawn, gyda llaw?! Mae’n un hyfryd!