Cardotwyr- rhoi arian neu beidio?

18 Gorffennaf 2013

Mae gohebydd ifanc  Aled Jones yn gofyn: a ddylen ni drystio cardotwyr sy’n gofyn am arian ar y stryd? Cafodd ei siomi ar yr ochr orau gan un digwyddiad yng nghanol y ddinas yn ddiweddar. Dyma ei stori a gyfrannodd drwy Little J:

Cefais fy nghyfarch gan ddinesydd ger Llyfrgell Caerdydd am tua 2 y prynhawn ar yr 15ed o Orffennaf.  Datgelwyd wedyn mai cardotyn oedd y dyn yma. Beth ddilynodd oedd y sgwrs mwyaf cwrtais gyda chardotyn rwyf wedi cael yn fy mywyd.
Gofynnodd wrthai, gyda hanner ei eiriau’n ymddiheiriol, os oedd gennyf 40 ceiniog i’w sbario iddo allu fynd gartref.
Yn ddigymell, daeth athrawiaeth fy rhieni i’r golwg, wedi’i serio ar f’ymennydd dros y blynyddoedd: I beidio byth rhoi arian iddynt. Yn eu tyb nhw, maen nhw’n gwario’r arian ar alcohol a chyffuriau bob tro, felly bydd yr arian yn wastraff, gan nad ydynt yn ei wario i helpu eu hunain. Nid ydych byth yn gwybod yn sicr am ddilysrwydd cardotwyr – os ydynt wir angen cymorth ariannol, neu ai celwyddau yn unig yw eu stori. Felly,  cefais fy nhemtio i’w wrthod yn syth a cherdded i ffwrdd,  gan dybied mai cwrw oedd ar ei feddwl, nid dal y bws gartref.
Ond wrth edrych i’w lygaid ag yntau’n ymbilio arna i , sylweddolais na fyddwn yn gallu cerdded ffwrdd a finne wedi ei wrthod. Gwelais bod yr unigolyn yma mewn sefyllfa llawer mwy truenus na minnai.
Hyd yn oed os nad oedd yn dweud y gwir (er o’i lais ymbiliedig a chwrtais, roeddwn i’n  sicr o’i ddilysrwydd) mae’n ddysgeidiaeth dda i fywyd i roi i’r llai ffodus, os ydych yn medru ei fforddio. Felly, gan sylweddoli nad oedd angen cynnwys llawn fy mhoced, es i’n groes i ddysgeidiaeth fy rhieni a rhoddais bunt iddo.
Wrth i’w wyneb oleuo lan mewn llawennydd a rhyddhad, teimlais yn sicr fy mod wedi dewis yn gywir.
Ac i brofi ei bwynt fel petai, cerddodd yn syth at yr orsaf fysiau agosaf. Felly roeddwn yn lwcus heddiw, yn ymwybodol bod fy mhunt wedi helpu dyn i ddychwelyd adref, nid ei weld yn boddi mewn potel o gwrw. Ond i unrhyw un fydd yn yr un sefyllfa a fi, –  rhowch i’r llai ffodus. Ni fyddwch byth yn debygol o wybod y gwir, ond beth yw’r ots!?! Mae’n well gwario’ch arian ar achos da na gadael iddo gasglu llwch yn eich pwrs!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma