Canfyddiadau Ymgynghoriad Cyllideb Caerdydd

2 Chwefror 2015

Mae Cyngor y ddinas wedi cyhoeddi canlyniadau’r ymgynghoriad diweddar ar gynigion cyllidebol 2015/2016.

Yn ôl y Cyngor, dyluniwyd yr ymgynghoriad i godi ymwybyddiaeth o’r arbedion anferth y mae’n rhaid i’r cyngor eu gwneud – £124m dros dair blynedd, gyda £48.3m i’w arbed yng nghyllideb 2015/2016 yn unig.

Fe’i dyluniwyd hefyd i geisio barn y cyhoedd ar y gwasanaethau sydd bwysicaf iddynt ac i drafod ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau.

Mae canfyddiadau allweddol yr adroddiad wedi’u crynhoi dan y penawdau canlynol.

Y realiti ariannol
Roedd 88.7% (3,498) o’r ymatebwyr yn cydnabod bod bwlch cyllidebol o £48.3m ar gyfer 2015/16 yn golygu bod yn rhaid gwneud dewisiadau cyllidebol anodd.

Cefnogaeth i ffyrdd newydd o weithio
Mae 75.1% (2,950) o blaid y cynnig i’r Cyngor ystyried ffyrdd newydd o weithio i ddarparu ei wasanaethau.

Creu Incwm
Ceir lefelau amrywiol o gefnogaeth i’r cynnig i’r Cyngor godi mwy am rai gwasanaethau os byddai hynny’n golygu y gall y gwasanaethau hynny barhau, gyda 43.9% (1,725) o blaid y cynnig a 35.9% (1,411) ‘ddim yn siŵr’.

Dirwyon am ddiffyg cydymffurfiaeth
Roedd dros 3,000 o ymatebwyr (77.6%) o blaid y cynnig i’r Cyngor gyflwyno dirwyon mwy o faint am ddiffyg cydymffurfiaeth, megis taflu sbwriel neu barcio’n anghyfreithlon.

Ansawdd a chost gwasanaeth
Drwy gydol ymgynghoriad Newidiadau Caerdydd a chyn hynny fel rhan o Sgwrs Caerdydd, nododd preswylwyr mai ‘ansawdd gwasanaeth’ a ‘chost gwasanaeth’ yw’r pethau pwysicaf mewn perthynas â darparu gwasanaethau.  O gymharu â hyn, nid oes ots ‘pwy’ sy’n darparu’r gwasanaeth.

Ymglymiad cymunedol
Roedd 33.3% (1,295) o’r ymatebwyr yn cytuno y dylid gofyn i grwpiau cymunedol a’r trydydd sector redeg mwy o wasanaethau lleol – atebwyd ‘Na’ gan 33.6% (1,309); atebwyd ‘Ddim yn siŵr’ gan 33.1% (1,290).

Gwirfoddoli
Er bod rhai pryderon ymarferol wedi’u codi ynghylch gofyn i grwpiau cymunedol a sefydliadau trydydd sector redeg mwy o wasanaethau a chyfleusterau lleol, ceir cefnogaeth glir (74.6%) i wirfoddolwyr yn helpu gyda dull newydd o gynnig gwasanaethau llyfrgell.

Diddordeb cymunedol
Mynegodd 659 o unigolion (19.2%) neu grwpiau ddiddordeb mewn chwarae mwy o ran yn y gwaith o ddarparu gwasanaethau.  Roedd gan lawer ohonynt ddiddordeb mewn gwirfoddoli i helpu i ddarparu gwasanaethau’r Cyngor.

Defnydd o adeiladau
Roedd yr ymatebwyr yn credu y dylai’r Cyngor annog defnydd amgen o adeiladau y cynigir eu cau yn hytrach na gwerthu neu gau asedau’n barhaol, gan geisio trosglwyddo asedau i grwpiau cymunedol lle y bo’n briodol.

Hefyd, roedd gan nifer sylweddol ddiddordeb mewn cymryd cyfrifoldeb am gyfleusterau dros ben (97) neu gymryd rheolaeth o adeilad i barhau i ddarparu gwasanaeth tebyg (125).

Phil Bale

Arweinydd Cyngor Caerdydd, Phil Bale

Meddai Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, Phil Bale:

“Mae rhai penderfyniadau caled o’n blaenau ni a chynghorau eraill y DU.  Fel mae’r ffactorau allweddol hyn yn ei ddangos, does dim amheuaeth y bydd yn rhaid gwneud toriadau. Nod yr ymgynghoriad hwn yw sicrhau ein bod yn gwneud y penderfyniadau cywir i bobl Caerdydd.

“Mae’r ymgynghoriad wedi dangos pethau pwysig i ni y byddwn yn eu hystyried o fewn cyfyngiadau cyllideb heriol iawn.

“Fel cyngor rydyn ni’n gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau bod y gyllideb hon yn sicrhau’r canlyniadau gorau ar adeg anodd iawn.”

Caiff y gyllideb ar gyfer 2015/16 ei phennu yng nghyfarfod y cyngor llawn ar 26 Chwefror.

Gallwch weld canfyddiadau llawn yr adroddiad ar wefan y Cyngor.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma