Beth mae’r sêr yn dweud amdanoch eleni?

3 Chwefror 2016

Eich sêr am 2016 gan  Eiry Palfrey

CAPRICORN:

Mae’r planed Pluto – planed sy’n gallu newid dy fywyd yn gyfangwbl yn dy arwydd di am sbel go hir. Mae llawer o elfennau yn dy fywyd yn mynd i newid yn llwyr yn y misoedd a ddaw,  ac mae pob newid yn un er gwell, er falle na fyddi di’n credu hynny ar y pryd. Fe allet symud cartre yn ystod y flwyddyn.

AQUARIUS:

Roedd 2015 yn flwyddyn dda yn llawn addewid, ond mae 2016 yn mynd i fod yn llawer gwell.  Fe ddylet  wneud yn dda IAWN  yn dy waith ac yn dy fywyd personol eleni.  Bydd Mis Awst yn benllanw yn dy fywyd – pan fydd rhywbeth annisgwyl a chyffrous yn debygol o ddigwydd.

PISCES

Roedd 2015 yn flwyddyn lwcus i ti, ac mae’r lwc yn para trwy Ionawr a Chwefror yn 2016, a mae’n bosib iawn y cei di rhyw gildwrn annisgwyl rywbryd cyn diwedd y flwyddyn hefyd.  Cymer ofal o dy iechyd eleni a phaid â dilyn cyngor y meddyg yn slafaidd.  Mynna ail farn.

ARIES:

Tan ddechrau Mis Mawrth mi fydd y pwyslais astrolegol ar dy gartre.  Mae’n bosib y bydd yr adeiladwyr yn cnocio dy nyth fach di’n rhacs. Ar ôl Mis Mawrth mi fyddi di’n greadigol iawn – yn adeiladu eto falle! Neu’n creu mewn ryw ffordd ymarferol arall.  Mae newyddion am fabi newydd yn bosib (Wps!).

TAURUS: 

Mae hi’n  bryd talu dyledion – ariannol ac emosiynol, ac mewn pob ffordd arall hefyd. Mae hon yn bygwth bod yn flwyddyn drom iawn yn llawn cyfrifoldebau, ond mae gyda ti ddigon o asgwrn cefyn a dyfalbarhâd i ymdopi. Mae misoedd Mawrth ac Ebrill yn debygol o fod yn rhai eitha rhamantus.

GEMINI:

Mae hon yn mynd i fod yn flwyddyn o newidiadau mawr yn dy fywyd.  Fyddi di ddim yr un person ymhen blwyddyn ag yr wyt ti heddiw.  Rwyt ti’n mynd i ddysgu llawer o wersi mawr a phwysig eleni, ond rwyt ti’n mynd i gael llawer o hwyl wrth wneud hynny hefyd!

CANCER:

Mae bywyd wedi bod yn eitha caled arnat ti yn ystod y blynyddoedd a aeth heibio, ond mae’r cyfan ar fin newid.  Mae 2016 yn mynd i fod  yn flwyddyn i’w chofio, yn llawn hwyl a sbri a rhamant. Tria beidio â gwario’n rhy wyllt, neu mi fyddi di’n wynebu 2017 heb geiniog yn dy boced.

LEO:

Dyma’r flwyddyn pan all unrhyw beth ddigwydd – ac mae’n debygol o wneud. Mae digwyddiadau annisgwyl rhyfeddol ar eu ffordd i ti.  Fe allai pob un o dy freuddwydion ddod yn wir, ac un neu ddwy na freuddwydiest ti amdanyn nhw hefyd! Mwynhâ!

VIRGO:

Mae pethau’n mynd i fod yn eitha tawel yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn, ond erbyn mis Gorffennaf mae llawer iawn o lwc am ddod dy ffordd.  Cymer fantais ohono a phaid a gwrthod unrhyw gynnig ddaw heibio.  Mae Awst yn amser da i brynnu tocyn raffl, tocyn loteri neu osod bet o unrhyw fath.

LIBRA:

Mi fyddi di’n dechrau 2016 yn llawn ynni a brwdfrydedd tuag at dy waith a dy fywyd cymdeithasol, ond mi fyddi di’n dueoddol o losgi allan cyn gweld Mis Chwefror. Bydd llawer o filiau annymunol ar ei ffordd i ti bryd hynny, gobeithio fod digon o arian yn y cadw-mi-gei i’w talu!

SCORPIO:

Mae’r flwyddyn yn dechrau’n arbennig o lewyrchus, pan fydd pob math o bethau da yn disgyn i dy gôl; pam felly mae’n rhaid i ti fod mor ddiamynedd gyda dy gariad?  Rwyt ti’n ymddangos yn rywiol iawn ar hyn o bryd ac yn debygol o’i gadw oherwydd hynny, ond cymôn rho gyfle i’r truan!

SAGITTARIUS:

Mae’r flwyddyn yn dechrau gyda’r planed sobor Sadwrn yn dy arwydd, gan roi digon o gyfle i roi trefn ar dy fywyd a chadw at dy addunedau Blwyddyn Newydd. Erbyn mis Mawrth a gweddill y flwyddyn mi fydd y pwyslais astrolegol ar dy sefyllfa ariannol.  Amser i fod yn ddarbodus, neu dyn a dy helpo!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma