Bacws Haf

21 Ebrill 2016

Bacws Haf

Cacennau!

What’s not to like?!

Dim oll! A gwych o beth, felly, yw fod cwmni cacennau Haf Hayes yn mynd o nerth i nerth yn ein prif-ddinas bach blewog.

Enw ei chwmni yw Bacws Haf – ac mae wedi bod wrthi’n gwneud cacennau syfrdanol o wych ers tua deng mlynedd yng nghegin pert ei chartref braf mewn cornel cyfrinachol o Gaerdydd (Llandaf, a dweud y gwir).

Fel mam prysur i dri o blant, ac athrawes ran amser yn Ysgol Pencae, mae Haf yn deall i’r dim bwysigrwydd bwydo plantos (ac oedolion) efo bwyd da a iachus. Yn unol â hynny, mae’n ymdrechu’n galed i sicrhau nad oes gormod o gynhwysion fel menyn (neu unrhyw fraster arall), glwten a siwgr yn crwydro i ganol unrhyw gacen. Yn hytrach, mae’n defnyddio pethau megis wylys, mêl, blawd reis a pholenta i greu’r drysorfa o ddanteithion ansbaradigaethus sydd ar gael ganddi.

Dychmygwch – gallwch sicrhau fod plant yn bwyta llysiau da, braf a iachus wrth eu bwydo gyda darn o gacen. Mae angen plant arnoch er mwyn gwneud hynny, wrth gwrs (neu, fel arall, gallwch fwydo plant rhywun arall).

Mae defnyddio cynhwysion fel hyn yn gwneud y cacennau’n ysgafnach a mwy llaith na chacennau traddodiadol. Hynny yw, fe fyddai cacen 8x8x4 modfedd o Facws Haf yn pwyso llai na chacen 8x8x4 traddodiadol. Gall hyn fod yn bwysig os ydych, er enghraifft, am hedfan i rhywle, a mynd â chacen gyda chi fel anrheg i rhywun.

Mae’n defnyddio’r cynhwysion gorau sydd i’w cael ar wyneb y ddaear (o bosib), gan gynnwys siocled tywyll ac almonau ffres.

Mae modd i chi ddod o hyd i’r melysfwyd ar lein ac yna casglu’r cacennau o dŷ prysur Haf yn Llandaf, pan fyddant yn barod (nid oes pwynt mynd i’w casglu cyn eu bod yn barod).

Cafodd ei hysbrydoli gan Catrin Ahmun  sydd yn dysgu, wrth gwrs, naturopathic nutrition, yoga a pilates. Sign me up!

Dros y blynyddoedd mae Haf wedi datblygu llu o gwsmeriaid ffyddlon, y rhan fwyaf ohonynt yn byw, fel hithau, yng Ngorllewin ein dinas pytiog. Ac yn wir, druan o’r rheiny nad sy’n byw ar ochr Gorllewinol a threndi ein sanctaidd dref.

Mae hefyd modd i chi archebu cynnyrch Bacws Haf ym Marchnad Ffermwyr Glanrafon o bryd i’w gilydd (nid fod llawer o ffermwyr yn byw yn Riverside, erbyn hyn. Heblaw am ffermwyr canabis, wrth gwrs. Mae cannoedd o rheiny yno, mae’n debyg).

Yn ogystal â mynd i’w thŷ neu i Riverside, mae modd blasu hyfryd-fwyd y Bacws yng nghaffi’r Hen Lyfrgell, yng nghanol ein cornel bach distaw a hamddenol o’r bydysawd. Os nad ydych yn gwybod beth yw’r Hen Lyfrgell, erbyn hyn, mae angen i chi fynd ar gwrs megis ‘Dod i adnabod, o’r diwedd, bywyd braf Cymraeg Caerdydd a’r cyffiniau’. Mae’n bosib y bydd y cyfan hefyd ar werth yn siop y llyfrgell, cyn bo hir – gan gynnwys cyffaith blasus iawn a wneir gan Haf (mewn padell enfawr, go debyg).

Ac, os byddwch yn mynd ar gefn beic ar hyd y Llwybr Taf heibio i Dongwynlais, fe fydd modd i chi ddod o hyd i gynyrch Bacws Haf yn plan2ride (sef siop / cafe ar gyfer beicwyr a phobl eraill – megis gweinidogion ac athrawon). Rwy’n meddwl fod plan2ride yn enw dwl iawn, gyda llaw.

bacws 3

Gallaf gadarnhau fod y cacennau’n hyfryd – ac rwyf wedi gweld pobl yn ymladd amdanynt wrth iddynt ddechrau gwerthu mas ar stondin Haf yn Tafwyl. Lladdwyd dau berson yn y broses. Ac, os nad ydych yn gwybod beth yw Tafwyl, wele’r sylw uchod am yr Hen Lyfrgell.

Mae ambell i gacen yn torri’r rheol sanctiadd ‘dim pethau drwg’. Megis roc yr hen lyfrgell, rhyw fath o rocky road (wele’r llun ar dop yr erthygl). Mae’n defnyddio’r un lliwiau a ddefnyddiwyd er mwyn addurno’r hen lyfrgell – ac mae’n yummy scrummy. Ac mae ei brownies ‘to die for’ (ddim yn llythrennol, wrth gwrs) – ac yn cynnwys tatws melys, mêl a menyn. (Yep! Menyn!)

Yn y dyfodol agos fe fydd Haf yn cynnig cyrsiau pobi i blant (o 7 i 18 mlwydd oed). Bydd hyn yn eu dysgu sut i wneud cacennau ac, i’r rhai hÿn, sut i wneud pethau megis byrgyrs – i’w paratoi ar gyfer symud allan o’u cartrefi er mwyn astudio pethau diddorol (megis astrophysics neu town and country planning) mewn prifysgol neu goleg. Mae’n bwysig fod unrhyw blentyn yn ei arddegau yn ail-ddarganfod y ddawn i siarad a chyfathrebu cyn mynd ar y cwrs.

Bydd cyrsiau ar gael i oedolion, hefyd (rhwng 18 a 103 mlwydd oed) i ddysgu sut i wneud cacennau a bara – a sut i baratoi prydau bwyd iach i fwydo gwesteion (megis eich mam-yng nghyfraith).

Hyn oll am £40 i oedolion a £35 i blant. Dwy awr o hwyl, sbri a dysgu. Fe fydd talebau ar gael, os ydych am brynu gwers fel anrheg i rhywun (er enghraifft, os yw eich gwraig methu pobi neu goginio, neu gadw tŷ yn gyffredinol).

Os nad yw hynny’n ddigon, mae Haf yn gweithio gyda dyn o’r enw Ian Williams (a elwir yn ‘Ian’ gan ei ffrindiau) sydd yn mwynhau’n enfawr y broses o addurno cacenau. Wel, mae’n well na smwddio a glanhau. Gydag ef, mae’r Bacws yn cynnig gwasanaeth cacennau bespoke, i’r rheiny sydd am ddathlu pen-blwydd, er enghraifft (neu ddathlu ymddeol, neu gyhoeddi nofel, neu gael eich rhyddhau o’r carchar am lofruddio rhywun er mwyn prynu’r gacen olaf). ‘Rwyf wedi gweld gwaith Ian – ac mae ganddo dalent yn y maes, heb unrhyw amheuaeth. Efe, mae’n debyg, enillodd Bake-off cyntaf Tafwyl, wedi i’r wyl symud i Gastell Caerdydd, yng Nghaerdydd.

bacws 4

Wel, dyna gyflwyno Bacws Haf i chi. Fel y gwelwch o’r lluniau, mae’r cacennau’n edrych yn totes lush – ac mae nhw wir yn blasu’n hyfryd iawn.

A’r newyddion da yw fod Haf am ddarparu colofn misol i Pobl Caerdydd, yn rhannu ei gweledigaeth am fwyta’n iach – a sut i goginio er mwyn gweud hynny. Hefyd, gyda lwc, fe fydd yn rhannu ambell i riset gyda ni.

Ond, yn y cyfamser, a wyddoch beth yw wylys, erbyn hyn?

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma