Arian Cymru: cyfarfod i alw am fancio cyfrifol a chynaladwy

25 Medi 2013

Cynhelir cyfarfod yng Nghanolfan y Mileniwm nos Iau 26ain Medi i drafod adfywio bancio ag economi Cymru. Yma mae Gruff Meredith o Arian Cymru yn egluro wrth Dai Lloyd pam bod angen banc cyhoeddus arnom.

“Sefydliad annibynnol amhleidiol yw Arian Cymru, wedi’i ffurfio gyda’r bwriad o ddatblygu opsiynnau iachach na’r economi anghynaliadwy bresennol sydd wedi ei seilio ar ddyled. Gyda’r pwyslais yn gadarn ar Gymru yn y byd, rydym am wneud hyn drwy annog trafodaeth ar faterion fel banc cyhoeddus i Gymru, gwell help i fusnesau, arian cyflenwol a mathau eraill o fancio ac ariannu effeithiol a chyfrifol.

Drwy siarad a rhyngweithio cyhoeddus ein nod hefyd yw estyn allan a helpu datblygu gwell dealltwriaeth ymhlith oedolion a phobl ifanc am yr hyn sydd o’i le ar y system economaidd bresennol. Rydym yn credu’n gryf y gall cenedl fach fel Cymru wneud gwahaniaeth go iawn yn y byd.

Mae angen banc cyhoeddus ar Gymru oherwydd fod y system fancio/ariannol bresennol Brydeinig yn fethiant ac wedi ei seilio ar ddyled gynyddol (ag amhosib i’w dalu’n ôl) gan wladwriaeth a Llywodraeth Prydain i fenthycwyr preifat yn hytrach na system ariannol wladwriaethol. Mae gwir bosibilrwydd y gall Prydain wynebu yr un argyfwng a Groeg a Cyprus os nad oes newid drastig yn y system ariannol bresennol ym Mhrydain.

Mae’r system anghynaladwy yma yn amlwg yn golygu fod Cymru yn dioddef o’r herwydd. Ond, er engraifft, o fewn y system ddatganoledig bresennol, mae cyfle go iawn i Gymru arwain y ffordd yn Ewrop drwy sefydlu Banc Cymru, sef banc cyhoeddus i Gymru fydde’n ddefnyddio y system fancio gyfrannol (fractional reserve) i greu credyd ar gyfer ei bwmpio mewn i fusnesau, diwydiannau cynhyrchiol, a seilwaith genedlaethol i Gymru megis prosiectau egni adnewyddol, rheilffyrdd newydd ayb.

Gyda system gyfrannol o 10:1 er engraifft, bydde swm sylfaen o £1 biliwn ym manc Cymru yn gallu cael ei luosogi i greu 10 biliwn o bunnoedd i Gymru bob blwyddyn. Mae banc cyhoeddus North Dakota yn yr UDA yn engraifft wych o sut alle Banc Cymru weithio – mae’n honedig fod y banc yma wedi ei ysbrydoli gan y system fancio gyhoeddus gyntaf a gafodd ei sefydlu yn Pennsylvania (New Wales oedd yr enw gwreiddiol) gan y Cymry niferus a setlodd yno.

Bydd digwyddiad nos Iau yn anelu i annog trafodaeth adeiladol ar ddatblygu economi llawer cryfach i Gymru, yn cynnwys trafod y posibiliad a’r galw cynyddol am  fanc cyhoeddus i Gymru.”

Adfywio Bancio ag Economi Cymru: Arian Cymru – nos Iau 26ain Medi 7.00yh tan 9.00yh, Ystafell Victor Salvi, Canolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd CF10 5AL.

Er y bydd posib talu ar y drws, gan mai dim ond 120 o seddi sydd ar gael argymhellir archebu tocynnau cyn gynted ag y bo modd i sicrhau eich lle.

Mae modd archebu tocyn yma.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Arian Cymru

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma