An Inspector Calls

Mark Douet

An Inspector Calls yn galw yn y Theatr Newydd!

18 Ebrill 2016

Adolygiad gan Hannah Pearce

Mae’r ddrama boblogaidd ‘An Inspector Calls’ wedi cyrraedd y Theatr Newydd ac roeddwn i’n ddigon ffodus i fynd i’w gweld. Gan mai hon yw un o fy hoff ddramâu, roeddwn yn edrych ymlaen yn fawr at y perfformiad ohoni.

Ar y llwyfan, mae tŷ’r Birlings wedi ei osod ynghyd â’r stryd tu allan i’r tŷ a dyma yw’r ddwy set ar gyfer y ddrama. O ran y set, roeddwn yn hoff iawn ohoni gan fod y tŷ’n agor fel tŷ dol gan ddatgelu’r ystafell fwyta yn nhŷ’r Birlings er roedd yn anodd gweld a chlywed y cymeriadau’n siarad cyn i’r tŷ agor. Roeddwn hefyd yn hoff o’r ffaith fod y tŷ’n uwch na’r stryd achos rhoddodd hyn gwahanol lefelau i’r actorion ac i’r ddrama. Pwysleisiodd y frwydr dros bŵer a sut roedd y pŵer yn symud rhwng y cymeriadau wrth i’r ddrama barhau. Wedi dweud hyn am y set, nid oedd wastad yn amlwg ble roedd y cymeriadau wedi’u lleoli. Roedd y ffin rhwng y stryd a tu fewn y tŷ weithiau’n aneglur, yn enwedig gyda chymeriad Edna’r forwyn. Treuliodd Edna’r rhan fwyaf o’i hamser ar y stryd ond roedd ei chymeriad hi tu fewn y tŷ. Byddai’n well felly petai’r golygfeydd allanol a mewnol yn fwy amlwg.

Hefyd, teimlaf fod orddefnydd o fwg yn y ddrama. Credaf fod y mwg wedi ychwanegu at naws y ddrama ac wedi ei dwysáu ond rhaid cofio bod gor-ddefnyddio rhywbeth yn gallu gwanhau’r effaith yn y lle cyntaf. Rhaid nodi hefyd fod y gerddoriaeth yn uwch na’r lleisiau mewn mannau ac felly nid oedd yn bosib clywed geiriau allweddol Sheila a Gerald yn olygfa olaf yr act gyntaf. Gan fod hyn yn nodi diwedd yr act gyntaf, credaf y dylid tawelu’r gerddoriaeth, er mor dda oedd hi, ychydig er mwyn bod lleisiau’r actorion dal yn gallu cael eu clywed.

Rhaid canmol perfformiadau’r cast cyfan. Rhoddodd pob un ohonyn nhw berfformiad credadwy er, yn bersonol, teimlaf fod ambell berfformiad yn well na’i gilydd. Roeddwn yn hoff iawn o berfformiad Hamish Riddle o Eric Birling gan fod ganddo allu gwych i ddod â hiwmor i mewn i olygfa ddifrifol iawn ac er roedd yr hiwmor weithiau ond yn llinell neu ddwy, llwyddodd i ysgafnhau golygfa a fyddai, heb hynny, wedi bod yn rhy ddwys.

Yn ogystal â Hamish Riddle, rhoddodd Caroline Wildi berfformiad da o’i chymeriad hi, Sybil Birling. Yn debyg i gymeriad Hamish Riddle, ychwanegodd Caroline elfennau o hiwmor i’r ddrama gyda’i hymatebion sych, a braidd yn ddychanol ar adegau, i sylwadau Inspector Goole.

Chwaraeodd Liam Brennan gymeriad Inspector Goole a dyma berfformiad credadwy a hanner o’r cymeriad. Roedd Liam Brennan yn naturiol ac roedd ei symudiadau’n cyplysu ei linellau mewn ffordd arbennig. Mae Inspector Goole yn gymeriad difrifol ond nid oedd hyn yn stopio Liam Brennan rhag dod ag ambell linell neu symudiad doniol i mewn i’r perfformiad. Perfformiad canmoladwy a gafwyd ganddo o’r dechrau i’r diwedd.

Er bod ei chymeriad yn gallu bod yn or-ddramatig, teimlaf fod perfformiad Katherine Jack o Sheila Birling ar brydiau yn rhy ddramatig ac felly’n mynd dros ben llestri. O ganlyniad, roedd ei chymeriad braidd yn bryfoclyd a byddwn wedi hoffi gweld llai o or-actio gan yr actores.

Perfformiwyd y ddrama i safon uchel iawn ac er fy mod wedi nodi rhai gwendidau bach, rhaid i mi ddweud fe fwynheais y ddrama’n fawr iawn a byddaf yn mynd i’w gweld hi eto. Yn wir, mae’r cast yn gryf, gyda phob cymeriad yn ymateb yn llyfn i’w gilydd. Mae’r ddrama’n cael ei pherfformio yn y theatr tan ddydd Sadwrn, 16eg o Ebrill, ac felly os ydych yn cael y cyfle i fynd i’w gweld, dylech yn sicr alw draw i’r theatr i’w gwylio.

An Inspector Calls Tour 2015 by J.B. Priestley Director: Stephen Daldry Designer: Ian MacNeil Lighting Designer: Rick Fisher Music: Stephen Warbeck Associate Director: Julian Webber Cast: Liam Brennan Caroline Wildi Tim Woodward Matthew Douglas Katherine Jack Hamish Riddle Diana Payne-Myers Larner Wallace-Taylor Tom Larkin Jill Stanford Adam Radcliffe

An Inspector Calls Tour 2015 by J.B. Priestley
Director: Stephen Daldry
Designer: Ian MacNeil
Lighting Designer: Rick Fisher
Music: Stephen Warbeck
Associate Director: Julian Webber
Cast:
Liam Brennan
Caroline Wildi
Tim Woodward
Matthew Douglas
Katherine Jack
Hamish Riddle
Diana Payne-Myers
Larner Wallace-Taylor
Tom Larkin
Jill Stanford
Adam Radcliffe

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma