Adfywio Cyffordd Brysur yn Grangetown

7 Chwefror 2015

Bydd gwaith i wella’r ardal fanwerthu yn Grangetown ac uwchraddio cyffordd allweddol yn yr ardal yn dechrau ar ddydd Llun Chwefror 9fed.

Mae’r cynllun yn rhan o Raglen Adfywio Grangetown, a gydariennir gan gyngor y ddinas a Chronfa Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru.

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar Ardal Siopa Grangetown, gyda’r nod o adfywio canolbwynt cymdeithasol ac economaidd y gymuned.

Bwriedir dechrau’r gwaith drwy adfywio cyffordd Clare Road, Heol Penarth a Corporation Road i greu man mwy diogel a mwy deniadol i siopa a masnachu.

Bydd croesfannau newydd i gerddwyr, palmentydd newydd, arwynebau ffordd newydd, biniau newydd, standiau beiciau newydd a seddi newydd ymhlith y gwelliannau arfaethedig.

Bydd Paget Street sydd gerllaw yn dal i fod yn ffordd drwodd, gyda’r trefniadau ymadael i fysus yn unig yn parhau.

Mae’r Cyngor yn dweud eu bod nhw a’u contractwyr wedi cynllunio’r gwaith yn ofalus i sicrhau y caiff ei gwblhau yn y ffordd fwyaf diogel ac effeithlon posibl a lluniwyd amserlen ar gyfer y cam adeiladu er mwyn sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl yn ystod oriau brig.

Mae’n anochel y bydd rhywfaint o darfu ar y traffig sy’n defnyddio’r gyffordd a phreswylwyr lleol sy’n defnyddio’r siopau a’r gwasanaethau oherwydd natur gymhleth y gyffordd a graddau’r gwaith

Bydd hi’n cymryd o leiaf 16 wythnos i gwblhau’r gwaith, a chaiff y trefniadau o ran llwybrau dargyfeirio neu’r lonydd caeedig eu harddangos yn glir ar gamau allweddol o’r project.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma