Phil Scully

10 Caerdydd yn dathlu penblwydd yn 30 eleni- profiad rhedwraig 4875

10 Medi 2015

Gan Mair Jones

Dydd Sul y 6ed o Fedi roedd Caerdydd yn le cynhyrfus iawn i fod! Na dydw i ddim yn son am bêl droed nag am rygbi, rwy’n sôn am râs 10k Caerdydd, digwyddiad blynyddol o bwys a oedd yn dathlu ei benblwydd yn 30 eleni.

Fel bob blwyddyn, daeth torf fawr o bobl i ganol y brif ddinas i gymryd rhan yn y râs – rhai’n athletwyr o fri yn anelu i dorri record ac ennill gwobr, ac eraill (y rhan helaeth) fel fi, yn rhedeg wedi hyfforddi am sawl mis, ac yn mwynhau’r her o gymryd rhan a wynebu sialens!
Gan fod 10k y ddinas yn cyrraedd carreg filltir eleni, roedd cryn dipyn o sylw yn y wasg, ac awyrgylch byrlymus yn y gerddi o flaen yr amgueddfa genedlaethol – sef man cychwyn y râs.
Roedd ystod eang o bobl yn cymryd rhan, a rheini yn amrywio o blant ifainc yn rhedeg y râs hwyl 2k, i athletwyr o ddifri wedi teithio o bell i redeg yn y brif râs. Ac wrth gwrs, roedd llu o bobl yna i gefnogi, gan gynnwys y chwaraewr rygbi Jamie Roberts, a oedd yna i danio dechrau’r râs.
10K Caerdydd iiRoedd llwybr y 10k yn un prydferth iawn – yn dechrau ym mwrlwm y ddinas ac yn mynd â ni drwy Pontcanna a chaeau gwyrdd Llandaf, ar hyd yr afon ac yn ôl am y ddinas.

Petai rhywun wedi dweud wrtha i flynyddoedd yn ôl y byswn i’n un o’r rheini’n cymryd rhan, faswn i byth di credu’r peth. Roeddwn i’n anobeithiol yng ngwersi chwaraeon yn yr ysgol a than yn gymharol ddiweddar, prin iawn oeddwn i’n ymarfer corff na’n cadw’n heini go iawn. I mi, pobl eraill fwy athletic (gwirion?) oedd yn mynd allan i redeg…

Ond tua dwy flynedd yn ôl es i allan i redeg gyda ffrind sy’n redwr arbennig o dda, a mi gês i fy synnu – roeddwn i fel hen gant! Ar ôl cwta hanner awr roeddwn i’n hanner marw! Penderfynais yn y fan a’r lle i wneud fwy o ymdrech i gadw’n heini, ac ymunais â gampfa Iechyd Da. Tua’r un pryd sefydlodd dau ffrind glwb rhedeg, gyda’r bwriad o greu sesiynnau hwylus bob wythnos i redwyr o bob lefel, prunai’n ddechreuwyr neu yn redwyr profiadol. Cyn hir tyfodd y clwb rhedeg o fod yn glwb bach i ffrindiau i fod yn glwb swyddogol – Canton Chargers. Dyna i chi enw i hoelio’r dychymyg! Erbyn hyn mae criw mawr ohonom yn cwrdd bob nos Lun yng nghaeau Llandaf,

10K Caerdydd viiMae ambell aelod yn brofiadol dros ben – a wedi rhedeg treiathlon a sawl marathon, tra bod eraill yn rhedeg am y tro cyntaf. Dim ots am lefel y rhedwr, mae yna groeso i bawb.
Felly dydd Sul, doeddwn i ddim yn rhedeg ar fy mhen fy hun; roeddwn i yn dechrau’r râs gydag ambell ffrind o Canton Chargers, ac roedd sawl aelod yna yn y dorf wedi dod i’n cefnogi.
Gan fod hi’n dipyn o gamp i mi yn bersonol i gyrraedd y safon i fedru rhedeg 10k heb ormod o drafferth, penderfynais i godi arian at achos da.  Yn yr wythnosau cyn y râs bum yn codi arian tuag at yr Ystafell Fyw. Mae’r ganolfan yma yng nghanol y ddinas ac yn helpu pobl gydag amrywiaeth o ddibyniaeth ac yn cynnig cefnogaeth i ddioddefwyr a’u teuluoedd.
Ymhlith y miloedd oedd yn rhedeg, gwelais sawl enw elusen ar faneri ac ar grysau T a Sefydliad Aren Cymru oedd elusen swyddogol y râs.
Cefais ddiwrnod cofiadwy yn yr helwen braf, yn rhedeg ar hyd strydoedd a thrwy gaeau gwyrdd ein dinas ogoneddus. Tan y 10k nesaf!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma